Research Methods/Epidemiology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

- De student kan de verschillen tussen typen epidemiologisch onderzoek
en de belangrijkste vormen van bias beschrijven.
- De student kan epidemiologische gegevens omtrent blootstelling aan een
risicofactor en een gezondheidsuitkomst met een regressieanalyse
(logistische regressie en survivalanalyse) analyseren en de resultaten
hiervan interpreteren.
- De student kan kennis toepassen om nieuwe onderzoeksvragen te
formuleren, geschikte onderzoeksopzetten te selecteren, correcte
statistische procedures in SPSS uit te voeren, de output van SPSS te
interpreteren en de methoden en resultaten ervan correct te
communiceren.

Course Content

In deze cursus raken de studenten vertrouwd met onderzoeksmethodologie
en statistiek dat veel gebruikt wordt in epidemiologisch onderzoek,
zoals in de fysiotherapie. De studenten worden bekend gemaakt met
basisbegrippen in epidemiologisch onderzoek en zij leren vormen van
vertekening van resultaten in epidemiologisch onderzoek herkennen.
Studenten leren verschillende analysetechnieken toe te passen op
epidemiologische vraagstukken, bijvoorbeeld multipele (logistische)
regressieanalyse en survivalanalyse.

Teaching Methods

Hoorcolleges en computerpractica (SPSS).

Method of Assessment

Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van de resultaten van een
theoretisch tentamen en twee praktische (SPSS) tentamens. Het
theoretisch tentamen (65% van het eindcijfer) bestaat uit korte open-
antwoordvragen. In de twee praktische tentamens (35% van het eindcijfer)
wordt de student gevraagd datasets met SPSS te analyseren. Alle
tentamens moeten voldoende worden afgerond (≥5.5/10).

Entry Requirements

- 900121: Statistiek (Deze kennis wordt bekend verondersteld.)
- 900220: Meten met vragenlijsten en (sport)motorische tests (Deze
kennis wordt bekend verondersteld.)

Literature

-Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS. Clinical epidemiology: the
essentials (5th edition). Lippincott, Williams & Wilkins, 2014.
-Field A. Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. Sage
Publications ltd., 2013.
-De Vet HCW et al. Measurement in Medicine. Cambridge University Press,
2011.

Additional Information

- 900121: Statistiek (Deze kennis wordt bekend verondersteld.)
- 900220: Meten met vragenlijsten en (sport)motorische tests (Deze
kennis wordt bekend verondersteld.)

General Information

Course Code B_OZMEPIDEM
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. M.J.M. Hoozemans
Examiner dr. M.J.M. Hoozemans
Teaching Staff dr. M.J.M. Hoozemans

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical, Meeting