Simulation Models of Neuromuscular Systems

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat:
- een eenvoudig model op te stellen van een neuromusculair (sub)systeem;
- differentiaalvergelijkingen op te stellen voor dit model;
- numerieke simulaties uit te voeren van het gedrag van het
(sub)systeem.

Course Content

Kernvragen binnen de Bewegingswetenschappen luiden: Hoe zijn
eigenschappen van het spier- skeletstelsel gerelateerd aan prestatie
tijdens bewegingen? Waarom voeren mensen bewegingstaken (zoals springen
en hardlopen) uit op een stereotype manier? Hoe is het genereren van
stuursignalen georganiseerd in het zenuwstelsel? Bij het zoeken naar
antwoorden op deze vragen is bewegingssimulatie met behulp van modellen
van het zenuw- spier- skeletstelsel onmisbaar. Deze modellen bestaan
uit een skeletmodule, een module van spier- peescomplexen en een
neurale module. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de twee
laatstgenoemde modules geformuleerd kunnen worden en hoe
parameterwaarden kunnen worden afgeleid uit resultaten van onderzoek
aan proefdieren, menselijke kadavers en levende proefpersonen. In de
cursus wordt speciale aandacht besteed aan het opstellen van MATLAB
programma's voor simulatiedoeleinden.

Teaching Methods

Bij het bespreken van de stof tijdens de hoorcolleges en practica wordt
ervan uitgegaan dat de studenten zich hebben voorbereid zoals
aangegeven in de cursushandleiding. Tijdens de computerpractica
schrijven de studenten zelf met behulp van de programmeertaal MATLAB
eenvoudige programma's en voeren zij daarmee simulaties uit.

Method of Assessment

schriftelijk tentamen
Schriftelijk open- boek tentamen (essay- vragen) over de leerstof.

Literature

De cursus wordt gegeven aan de hand van een syllabus (± EUR 30, -)
waarin onder andere wetenschappelijke artikelen zijn opgenomen.

Additional Information

De cursus bouwt voort op kennis uit het 1e en 2e jaar met betrekking
tot anatomie en fysiologie van spieren, neurowetenschappen,
biomechanica, lineaire algebra, en computergebruik. Deelnemers worden
geacht deze kennis paraat te hebben.
Aanwezigheid tijdens de practica is verplicht. Een student die door
bijzondere omstandigheden (zie www. fbw. vu. nl/studie/begeleiding.
html#ziekte) een practicumbijeenkomst niet kan bijwonen krijgt de
gelegenheid deze in te halen, mits hij of zij vóórdat de bijeenkomst
plaatsvindt de docent of het algemene secretariaat (kamer D- 616) in
kennis heeft steld van de afwezigheid en de reden daarvoor.

General Information

Course Code B_SIMNEURO
Credits 3 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. D.A. Kistemaker
Examiner dr. D.A. Kistemaker
Teaching Staff dr. D.A. Kistemaker

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Computer lab