Bachelorproject Farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Biomoleculair
Simulation & Modeling project (computationele toxicologie).

Course Content

Naast de farmacologische werkzaamheid van een medicijn kunnen er ook
toxicologische effecten optreden door metabolieten, en de interactie van
de stof en/of metabolieten met andere targets. Dit kan resulteren in
ongewenste bijwerkingen van een medicijn, een gebrek aan effect en zelfs
het terugtrekken van een medicijnmolecuul uit het ontwikkeltraject.
Binnen Biomolecular Simulation & Modeling worden computationele methodes
ontwikkeld die de interactie van stoffen met verschillende targets
karakteriseren en metabolietvorming door bepaalde enzymen kunnen
voorspellen. De bindingsaffiniteit en -selectiviteit van
stoffen/metabolieten worden berekend door middel van efficiënte en zeer
nauwkeurige rekenmethoden.

De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent
bepaald. Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het
‘Open House’ en door de docent (op afspraak).

Teaching Methods

Dit bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(modeling), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de betrokken docent. Samenwerking zal belangrijk
zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van het
onderzoeksmateriaal,
het schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Method of Assessment

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Entry Requirements

Moleculaire Modeling en alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literature

De eerste weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Target Audience

3F

Additional Information

Neem contact op met de docent Dr. Daan Geerke (d.p.geerke@vu.nl) voor
inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten.

Custom Course Registration

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Recommended background knowledge

Structuurbiologie

General Information

Course Code XB_430533
Credits 18 EC
Period P2+3, P5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. D.J. Scholten
Examiner dr. D.P. Geerke
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: