Health Communication

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Cursusdoel:
Aan het einde van de cursus kun je effectieve communicatie-boodschappen
creëren rondom gezondheidsproblemen gericht op specifieke doelgroepen
door gebruik te maken van verschillende gedragsverklarende theorieën.

Leerdoelen:
• Aan het einde van de cursus kun je verschillende gezondheidsproblemen
op systematische wijze analyseren.
• Aan het einde van de cursus kun je een planningsmodel van
gezondheidscommunicatie construeren op een concreet voorbeeld.
• Aan het einde van de cursus kun je evalueren welke doelgroepen passen
bij bepaalde gezondheidsboodschappen.
• Aan het einde van de cursus kun je een interventieplan middels
gezondheidscommunicatie opstellen op basis van een gedrags- en
omgevingsfactorenanalyse.
• Aan het einde van de cursus kun je een determinantenmodel voor het
verklaren van gezondheidsgedrag samenstellen uit verschillende
gedragsverklarende theorieën.
• Aan het einde van de cursus kun je de gereedschappen van de
voorlichter gebruiken om een effectieve boodschap te ontwikkelen bij een
voorbeeld.

Course Content

In deze cursus worden de definities, concepten en theorieën rondom
gezondheidscommunicatie en gedrag uiteengezet, alsook een aantal
specifieke vormen van (gezondheids)communicatie (persuasief, informatief
en educatief), doelgroepen en kanalen (media; zoals TV, posters,
internet). Naast het bieden van een theoretisch kader is deze cursus
gericht op de praktische toepasbaarheid. In het kader van een specifiek
gezondheidsprobleem maak je met vier medestudenten een probleemanalyse,
definieer je de doelgroep, maak je een gedrags- en
omgevingsfactorenanalyse en bedenk je (op basis van de voorgaande
analyses) een communicatiestrategie.

Teaching Methods

Hoorcolleges (1-2 per week, 2 uur per college)
Gastcolleges (1 per week, 2 uur per college)
Verplichte werkcolleges (1-2 per week, 2 uur per college)
Zelfstudie

Gedurende de cursus werken de studenten aan een groepsopdracht. Deze
groepsopdracht wordt besproken tijdens de werkcolleges, maar wordt
uitgevoerd in zelfstudietijd. Deze zelfstudietijd bedraagt in totaal 140
uur.

Method of Assessment

• Tentamen:
 Vragen: combinatie van open en MC vragen
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 60%
 Opdracht: 40%; de beoordeling van de opdracht bestaat voor 75% uit de
beoordeling van het verslag en voor 25% uit de beoordeling van de
presentatie.

• Compensatie:
 Er is geen compensatie mogelijk tussen toets onderdelen: de cijfers
voor tentamen, verslag en presentatie dienen alle minimaal voldoende te
zijn (hoger dan een 5.5).

• Herkansing opdrachten:
 Herkansing van het verslag en de presentatie is mogelijk bij het
hertentamen en/of in het volgend academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): kritisch communiceren tijdens practica, werkgroepen en
eindpresentatie en -verslag groepsopdracht (formatief en summatief)
 Informatievaardigheden: tijdens presentatie, in het verslag en tijdens
het tentamen (formatief en summatief)
 Schrijfvaardigheden: eindverslag (formatief en summatief)
 Presentatievaardigheden: eindpresentatie groepswerk (formatief en
summatief)
 Samenwerken: groepsopdracht (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: in werkgroepen (formatief en summatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: artikelen en handboek (formatief)
 Engels schrijven: Engelstalige samenvatting project in het eindverslag
(summatief)

Literature

In deze cursus zal gebruik gemaakt worden van onderstaand boek
(verplicht):
Glanz, k., Rimer, B.K., & Viswanath, K. (2015). Health behavior: Theory,
research and practice. 5th edition. ISBN: 9781118628980

Target Audience

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Verplichte cursus voor Major Gezondheidswetenschappen (GW)

Keuze cursus voor 2e/3e jaars BSc Gezondheidswetenschappen en
masterstudenten in een van de Bètaopleidingen in de C-specialisatie
(Wetenschapscommunicatie).

Additional Information

Coördinatoren: Dr. N.H.M. (Nanon) Labrie (Athena
Instituut)

General Information

Course Code AB_1191
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. N.H.M. Labrie
Examiner dr. N.H.M. Labrie
Teaching Staff dr. N.H.M. Labrie

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Computer lab, Study Group
Target audiences

This course is also available as: