Field Course Brabant

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het veldpracticum Brabant is een oefening in het maken en verwerken van
veldobservaties met behulp van handboringen. Na dit veldpracticum zijn
de eerstejaars studenten in staat om:
1) de afzettingen, -getijde sedimenten, aeolische sedimenten, veen
en rivier sedimenten-, die typerend zijn in de samenstelling van de
West-Nederlandse ondergrond, te benoemen en te beschrijven.
2) de laterale verspreiding van deze afzettingen systematisch in
kaart te brengen
3) de relatie tussen fysische geografie/geomorfologie en de
geologische samenstelling van de ondergrond te leggen
4) het onstaan van jonge sedimentaire gebieden te reconstrueren
5) waarnemingen op een heldere en systematische wijze te rapporteren
in de vorm van topografische/geografische kaarten, profielen en in
verslagvorm.

Course Content

Lithologische, sedimentologische, geomorfologische en bodemkundige
beschrijving en interpretatie van; sedimenten; hydrologische opname- en
meettechnieken. Geleerd wordt in kaart, profiel, lithologische kolom,
schema en tekst de verkregen gegevens tot uitdrukking te laten komen,
alsmede de verkregen samenvattende resultaten en hun interrelatie.
Gebruik van handboormateriaal voor het verzamelen van gegevens.

Teaching Methods

Vijfdaagse intensieve veldcursus in Zuidwest-Brabant, met een excursie
en drie boordagen, waarbij ’s avonds de resultaten worden uitgewerkt.
Eén dag inleiding op de VU.
Er wordt gewerkt in groepen van 3 a 4 personen.
aantal contacturen, tenminste 46.

Method of Assessment

Beoordeling van rapportage, geologisch profiel, lithostratigrafische
kolom en gebiedsreconstructie door begeleiding.

Entry Requirements

Cursussen Sedimentologie en Stratigrafie (AB_450069) en Systeem Aarde
(AB_450067)

Literature

1) Brabant Handleiding (Post, Beets, Bokhorst en Engels)
2) Atlas van Nederland, deel 13 Geologie
3) Atlas van Nederland in het Holoceen (Bazelmans et al, 2011)
Deze literatuur wordt voor en tijdens de cursus aangeleverd door de
docenten

Target Audience

Eerstejaars Aardwetenschappen VU

Additional Information

Aanmelding via Canvas/e-mail aan coordinerend docent Dr. C.J. Beets
(voor 15 februari 2020)

Custom Course Registration

Aanmelding voor het veldpracticum kan tot 15 februari 2020 bij de coördinator, per e-mail aan c.j.beets@vu.nl, naast de reguliere inschrijving via VUnet-waarin NIET de periode kan worden vastgelegd (1e of 2e groep), dit wordt later door de docenten gedaan in overleg met de studenten.

Recommended background knowledge

Geomorfologie A (AB_1063)

General Information

Course Code AB_450062
Credits 3 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. C.J. Beets
Examiner dr. C.J. Beets
Teaching Staff dr. C.J. Beets
dr. M.A. Prins

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Fieldwork
Target audiences

This course is also available as: