Natural Hazards and Vulnerability Assessment

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus heeft als doel om de student oorzaken en gevolgen van
natuurrampen te laten zien; hoe deze door risico analyse in kaart
gebracht kunnen worden; en hoe deze risico’s gemanaged kunnen worden.

De specifieke leerdoelen zijn:
1. Oorzaken, processen en gevolgen kennen van zeven typen
natuurrampen: aardbevingen, aardverschuivingen, bosbranden, stormen,
overstromingen, tsunami’s en vulkanische uitbarstingen.
2. Het leren uitvoeren van risico-analyses van bovengenoemde
natuurrampen met behulp van Geografische Informatie Systemen.
3. Inzicht krijgen in hoe de gevolgen van rampen geminimaliseerd
kunnen worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld verzekeringen en
effectieve rampenbestrijding m.b.v. geo-informatie.

Course Content

Deze cursus gaat over natuurrampen als gevolg van aardverschuivingen,
overstromingen, stormen, bosbranden en vulkanische uitbarstingen. We
bestuderen de oorzaken en het fysische karakter van deze rampen, evenals
hoe de maatschappij hier mee om gaat of kan gaan. Naast thematische
hoorcolleges over de verschillende typen rampen bestaat een groot deel
van het vak uit een tweetal meerdaagse practica waarbij risico-analyses
uitgevoerd worden voor twee casussen met behulp van GIS.

Teaching Methods

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges en 8 computerpractica (GIS).

Method of Assessment

De twee verslagen van de GIS practica tellen mee voor 40%, het
schriftelijk tentamen voor 60%.

Literature

Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and
Catastrophes (3rd Edition). E.A. Keller & D.E. Devecchio, Prentice Hall,
ISBN-13: 978-0321662644.

Target Audience

Tweede jaars studenten van de Bachelor opleiding Aarde en Economie.

Recommended background knowledge

Systeem Aarde (code 450067), Digitale Ruimtelijke Data (code 450023),
Dynamiek van het historische landschap (code 450212) en Statistiek en
data-analyse (code 450071).

General Information

Course Code AB_450236
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. P.Z. Vroon
Examiner dr. P.Z. Vroon
Teaching Staff dr. P.Z. Vroon
prof. dr. J.C.J.H. Aerts
prof. dr. G.R. van der Werf
dr. H. de Moel
prof. dr. H.J. Scholten

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Computer lab
Target audiences

This course is also available as: