Methodology 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om bij wetenschappelijke
vraagstellingen de meest passende statistische (regressie)techniek te
kiezen. Daarbij kan je m.b.v. SPSS deze analyses correct uitvoeren op
een bestaande dataset. Tevens kun je de uitkomsten van deze analyses op
een juiste manier interpreteren en een passende conclusie formuleren.
Daarnaast kun je beargumenteren - eventueel in combinatie met resultaten
uit statistische analyses - wat de gevolgen voor je onderzoeksresultaten
zijn bij mogelijk opgetreden informatiebias en selectie(bias).
Leerdoelen:
1. Het reproduceren en beschrijven van opgedane statistische kennis van
Methodologie I en het kunnen toepassen op eenvoudige datasets en de
uitkomsten kunnen evalueren en interpreteren.
2. De theoretische achtergrond bij de in de cursus behandelde
statistische technieken/modellen uitleggen (niveau 200).
3. Gegeven het onderzoeksdesign en de gemeten variabelen uit de
behandelde statistische technieken/modellen beredeneerd de best passende
kiezen en kunnen evalueren en interpreteren.
4. Evalueren op basis van onderzoeksdesign, methodesectie en resultaten
waar de mogelijke zwakke plekken zitten en becommentariëren wat voor
invloed dit heeft op de resultaten en conclusie van een wetenschappelijk
artikel.
5. Voldoende bekend zijn met gebruikte statistische software (SPSS) om
onderzoeksgegevens te kunnen toetsen, analyseren en interpreteren.

Course Content

De cursus is een vervolg op de cursus Methodologie 1 uit het eerste
jaar. Bij Methodologie 2 continueren we de aandacht voor
onderzoeksmethodologie door kritisch na te denken over het ontstaan van
selectie- en informatiebias en de gevolgen er van op
onderzoeksresultaten. Verder wordt het arsenaal aan statistische
technieken uitgebreid qua kennis en vaardigheden met lineaire-,
logistische- en Cox-regressieanalyse; predictie en associatiemodellen en
valkuilen in statistische analyses. Ook een kritische vertaalslag en de
interpretatie van je steekproefgegevens naar de achterliggende
doelpopulatie is belangrijk. Kortom, ook in deze cursus leer je kritisch
naar wetenschappelijk onderzoek te kijken en bedenken welke beperkingen
gelden voor je gevonden resultaten.

Teaching Methods

Hoorcolleges (11 x 1.5 uur); niet verplicht
Werkgroepen/computerpractica (8 x ± 1,5 uur); niet verplicht
Responsiecolleges (2 x 1,5 uur); niet verplicht
Zelfstudie inclusief (verplichte) huiswerkopdrachten (120 uur); huiswerk
t.b.v. een werkgroep verplicht indien de werkgroep gevolgd wordt

Method of Assessment

• Deeltentamens (in week 4 en 8):
 Vragen: combinatie open en gesloten
 Afname: digitaal
 Herkansing deeltentamens: 1 herkansing van beide deeltentamens
gecombineerd. Let op: deze herkansing is een combinatie van beide
deeltentamens en bestrijkt daarmee de gehele studiestof.

• Weging toetsonderdelen:
 Deeltentamen 1: 50%
 Deeltentamen 2: 50%

• Compensatie:
 De deeltentamencijfers kunnen elkaar compenseren; gemiddeld dient
minimaal een voldoende (6,0) gehaald te worden.

• Huiswerkopdrachten:
 Huiswerkopdrachten kunnen bestaan uit toetsing van kennis en inzicht;
leesvaardigheid en kennisverwerking; oordeelsvorming, kritische
beschouwing.
 Indien de huiswerkopdrachten van voldoende kwaliteit zijn en op tijd
zijn ingeleverd op Canvas dan kan de student een 0.5 bonuspunt verdienen
op het eindcijfer van de cursus. De huiswerkopdrachten kunnen niet
herkanst worden.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken en oordeelsvorming): in
huiswerkopdrachten (formatief en mogelijk summatief)
 Schrijfvaardigheden: schriftelijke verslaglegging van weekopdrachten
(formatief en mogelijk summatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: data interpretatie (summatief)
 Statistiek theorie: kennis en toepassing statistische methoden
(formatief en summatief)
 Statistiek praktijk: data analyse en date interpretatie (formatief en
summatief)

Entry Requirements

Studenten dienen Methodologie 1 gevolgd te hebben.

Literature

- Sheets en andere studiematerialen behorende bij de colleges en
werkgroepen/computerpractica.
- LM Bouter, MCMJM van Dongen & GA Zielhuis. Epidemiologisch Onderzoek:
opzet en interpretatie. Bohn Stafleu van Loghum, 2010;
- JWR Twisk. Inleiding in de Toegepaste Biostatistiek 3e druk. Elsevier
Gezondheidszorg, Maarssen, 2013.

Target Audience

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Verplichte cursus

General Information

Course Code AB_487014
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator T. van den Berg MSc
Examiner dr. L.D.J. Kuijper
Teaching Staff D. Nieboer
dr. M.W. Heijmans

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Computer lab
Target audiences

This course is also available as: