Teacher Training at the Upper Secondary Level

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Binnen de verschillende accenten bestaat voor de student de mogelijkheid
zich te profileren in de richting van het beroep docent. Hiertoe dient
de docentenopleiding gevolgd te worden. Reeds vele afgestudeerden zijn
werkzaam als docent in het hoger beroepsonderwijs (hbo), onder meer aan
de opleidingen Fysiotherapie en Lichamelijke opvoeding. Daar geven zij,
afhankelijk van de richting, theorie- en vaardigheidslessen in vakken
als anatomie, (inspannings)fysiologie, (sport)psychologie,
gezondheidskunde, methodologie en bewegingsanalyse, begeleiden zij
tutorgroepen en/of afstudeerstages en zijn zij actief betrokken bij
onderwijsontwikkeling.
Het doel van de docentenopleiding is dat de studenten de competenties
van een beginnende docent verwerven. Zodat zij over kennis, inzicht,
vaardigheden en attituden beschikken die hen in staat stellen als docent
te functioneren en hun taken en taakuitvoering kritisch te evalueren en
te veranderen.

Course Content

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: vijf
didactische cursussen, een professionaliseringstraject en een stage. De
didactische cursussen zijn
erop gericht de studenten kennis, inzichten, vaardigheden en attituden
te verschaffen die nodig zijn voor het voorbereiden, uitvoeren,
innoveren en
evalueren van onderwijs. Hierbij gaat het voornamelijk om het
voorbereiden, verantwoorden en verzorgen van lessen (hoorcolleges,
doceerlessen, werkgroepbegeleiding en vaardigheidslessen), het
begeleiden van individuele studenten en het ontwikkelen en afnemen van
toetsen. Het professionaliseringtraject biedt ondersteuning bij je
ontwikkeling tot hbo-docent. De stage verschaft de studenten
kennis en inzicht in de onderwijs- en lesgeefpraktijk op een hbo-
opleiding alsmede vaardigheid in het geven van onderwijs. De stage is
het onderdeel van de docentenopleiding waarin integratie van de theorie
in de praktijk plaatsvindt: vrijwel alle cursussen lopen vooruit op of
grijpen terug naar activiteiten die studenten in de stage ondernemen. De
stage loopt van september tot en met april. In overleg met de stage-
instelling maakt de student een rooster waarin hij aangeeft wanneer hij
(gemiddeld 1 dag in de week) op de instelling aanwezig is. Tijdens de
stage dienen zowel lessen geobserveerd als gedoceerd te worden. Minimaal
één les staat onder supervisie van de docentenopleiding en één les wordt
vakinhoudelijk beoordeeld door een vakinhoudelijk deskundige docent.
Daarnaast wordt onder begeleiding van de stage-instelling en de
docentenopleiding, in de stage gewerkt aan een aantal opdrachten.
Overzicht van de studieonderdelen:
• didactische basisprincipes
• onderwijs aan groepen
• toetsen en beoordelen
• innoveren
• studentbegeleiding
• professionaliseringstraject
• stage

Teaching Methods

Binnen de didactische cursussen vindt thuis kennisoriëntatie plaats aan
de hand van opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten staat veelal de
praktische toepassing centraal en werken de studenten aan de hand van
oefeningen/opdrachten veel met elkaar samen in subgroepjes. Deze
werkwijze maakt het noodzakelijk dat de studenten elke bijeenkomst
bijwonen en actief participeren; aanwezigheid is verplicht.

Method of Assessment

Om de docentenopleiding af te ronden dient de student aan de hand van
een beoordelingsportfolio en een beoordelingsgesprek te bewijzen de
docentcompetenties op het niveau van een beginnend docent te bezitten.
Hiertoe zal de student voldoende bewijslast moeten verzamelen.
Kenmerkend voor deze toetsvorm is dat de verantwoordelijkheid meer bij
de student komt te liggen, aangezien deze deels zelf bepaalt hoe en
waarmee hij de verschillende competenties onderbouwt. Een aantal
bewijsstukken en met voldoende afsluiten van de toetsen is voorwaarde om
de docentenopleiding af te ronden.

Literature

De kosten voor de boeken van Kallenberg, Bijkerk, van Berkel en Reekers
bedragen ongeveer €125,- en deze boeken dienen tijdens de opleiding
zelf aangeschaft te worden.

Additional Information

Het ministerie van OC&W heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw
regelingen opgesteld inzake
de benoembaarheideisen voor docenten hbo. Een hbo-docent dient naast het
bezit van een bewijs/verklaring van bekwaamheid (een getuigschrift van
met goed gevolg afgelegd afsluitend examen Bewegingswetenschappen) ook
in het bezit te zijn van een bewijs/verklaring van voldoende didactische
voorbereiding. De benodigde didactische vaardigheden dient de docent op
sommige hogescholen zich eigen te maken door het volgen van een
didactische scholing (hbo-didactische cursus) nadat hij is aangesteld
als docent binnen het hbo. Studenten die de docentenopleiding BW met
succes hebben afgerond wordt vrijstelling verleend voor de hbo-
didactische cursus. Zij ontvangen bij het afronden van de Master de
Basis Didactische Bevoegdheid en zijn daarmee bevoegd om les te geven
binnen het hbo.

De docentenopleiding start in september en wordt afgesloten in mei. De
vaste lesdag op de VU is de vrijdag.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe stageplaatsen en de
begeleidingsmogelijkheden is er een bovengrens in
toelatingsplaatsen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen kan de
docentenopleiding besluiten een toelatingsassessment te laten
plaatsvinden.
Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór 24 mei op een daarvoor
bestemd formulier. Voor een volledige beschrijving van het
opleidingsprogramma wordt verwezen naar de programma informatie. Deze
informatie en
het aanmeldingsformulier zijn te vinden op


https://www.fgb.vu.nl/nl/professionals/sport-en-bewegen/opleidingen-en-c

General Information

Course Code B_DOCENTHBO
Credits 30 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. M.G.J. Buijtenweg
Examiner drs. M.L.A. Leijdekkers
Teaching Staff drs. M.L.A. Leijdekkers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: