Law

2019-2020

Course Objective

Aan de hand van literatuur, jurisprudentie en het wetboek worden de
beginselen van het juridisch academisch denken bijgebracht. Je leert bij
dit vak het recht praktisch toe te passen op de economische praktijk.
Daartoe leer je onder andere hoe je een wetboek moet gebruiken en wetten
en wetsartikelen moet interpreteren en toepassen (Academic Skills). Je
verwerft kennis van en inzicht in nationaal en
internationaal recht voor zover relevant voor economen. Daarin staat het
ondernemerschap centraal. Behalve aan de verschillende rechtsvormen
wordt aandacht besteed aan deelname van de onderneming aan het
rechtsverkeer (Bridging Theory and Practice - Knowledge). Je leert aan
de hand van cases hoe je de
kennis die je opdoet bij dit vak kunt toepassen in de praktijk (Bridging
Theory and Practice - Application). Tijdens de werkgroepen moet je
actief samenwerken in
teamverband.

Na het volgen van dit vak heb je kennis en inzicht in:
- hoe het Nederlandse recht is georganiseerd;
- Indelingen recht;
- verschillende rechtssystemen;
- rechterlijke Organisatie in Nederland;
- totstandkoming nationale en EU- regelgeving;
- bestuursrecht;
- handhaving recht / strafrecht;
- privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissen en goederenrecht;
- onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkomingen;
- sociaal recht;
- rechtspersoon, vennootschap en onderneming;
- financiering ondernemingen;
- faillissementsrecht.

Course Content

Law is een veelzijdig en dynamisch vak en heeft betrekking op vrijwel
alle aspecten waar je binnen een onderneming mee te maken krijgt.
Verschillende onderdelen van het rechtssysteem passeren de revue, zoals
de inrichting van onze rechtsstructuur, beginselen van de grote
rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht en sociaal recht. Het accent
ligt op de beginselen van het ondernemingsrecht en het privaatrecht.
Deze onderwerpen staan niet op zichzelf, maar worden ingebed in hun
internationale context (EU en internationale verdragen). Bij dit vak
staat het ondernemerschap centraal. Naast de verschillende rechtsvormen
van de onderneming besteden wij aandacht aan deelname van de onderneming
aan het rechtsverkeer (contracten, onrechtmatige daad, sociaal recht en
dergelijke).

Teaching Methods

Hoorcollege.
Instructiecollege.
Werkcollege.

Method of Assessment

Opdrachten werkcolleges – groepsbeoordeling.
Tentamen – individuele beoordeling.

Literature

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

General Information

Course Code E_EBE2_LAW
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition English
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator mr. P.G. Vertin
Examiner mr. P.G. Vertin
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group, Lecture, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: