Monetary Economics

2019-2020

Course Objective

Dit vak sluit sterk aan bij de bancaire en/of beleidsmatige praktijk. Er
wordt een directe relatie gelegd tussen de verkregen theoretische
inzichten en de toepassing daarvan op concrete cases. Na het succesvol
volgen van dit vak begrijp je de werking van het mondiale geldstelsel
(Bridging Theory and Practice - Knowledge). Je bent in staat om de
belangrijkste monetaire en bancaire beleidsdiscussies goed te volgen en
om beleidsmakers van advies te dienen (Academic and Research Skills;
Bridging Theory and Practice - Application). Daarbij ben je niet alleen
in staat om recente ontwikkelingen in een historische en theoretische
context te plaatsen en de diverse beleidsmaatregelen en hun
achtergronden te doorgronden te begrijpen, maar tevens ken en begrijp je
de theoretische overwegingen die bij recente besluitvormingen een rol
hebben gespeeld (Academic Skills; Broadening your Horizon).

Na afronding van dit vak:
• begrijp je wat de rol van geld in de economie is;
• begrijp je wat de rol van banken in de samenleving is en waarom
banken altijd risicovol zijn;
• doorgrond je het geldscheppingsproces;
• ben je in staat om het beleid van de centrale bank te begrijpen;
• doorgrond je de rol van de diverse toezichthouders op het
bankwezen en snap je hoe dat toezicht is vormgegeven;
• begrijp je hoe financiële crises ontstaan en dat zij van alle
tijden zijn;
• begrijp je hoe het internationale monetaire stelsel in elkaar zit
en welke instellingen daarin een hoofdrol spelen;
• ben je bekend met begrippen als rente en wisselkoersen en begrijp
je hun rol en werking;
• ben je bekend met de diverse monetaire standaarden en het begrip
optimaal valutagebied en doorgrond je de betalingsbalans;
• begrijp je de achtergrond van de huidige eurocrisis;
• ben je in staat om actuele ontwikkelingen in een theoretische en
historische achtergrond te duiden;
• kun je volwaardig en met kennis participeren in het
maatschappelijke debat rond de financiële sector.

Course Content

Over geld en banken bestaan veel misverstanden. Daarom is dit vak een
absolute must voor mensen die willen begrijpen wat de rol van het
financiële stelsel is in een moderne economie. Eerst gaan wij in op de
vraag zijn wat geld is en wat banken zijn. Daarna wordt het huidige
stelsel besproken. In het maatschappelijk debat is de laatste jaren
sprake van stevige discussie over de manier waarop geld in omloop wordt
gebracht. Daarom wordt uitvoerig stilgestaan bij het
geldscheppingsproces, met speciale voor de rol van zowel de centrale
bank als de commerciële banken daarin. Ook wordt stilgestaan
bij de voor- en nadelen van het huidige stelsel en de mogelijkheden om
dit te verbeteren.
Banken zijn per definitie risicovol. Veel van de risico's zitten in de
kern van het bankieren en zijn uitvloeisel van het klantenbedrijf. De
stof behandelt daarom onder meer de taken van banken, de daaruit
voortvloeiende risico’s, het risicobeheer en de meestrecente
ontwikkelingen in het toezicht op de banken.
Uiteraard behoort ook het monetaire beleid tot de stof. We staan stil
bij het beleidsinstrumentarium van de centrale bank, de monetaire
strategieën en de daarbij horende transmissiekanalen en het
uiteindelijke beleidsdoel.Daarbij wordt speciale aandacht geschonken aan
de meest actuele ontwikkelingen, zoals het beleid van kwantitatieve
verruiming.
Daarna behandelen wij het internationale monetaire stelsel. Dat begint
met een grondige bespreking van het verschijnsel ‘wisselkoers’, het
belang daarvan voor monetaire stabiliteit en concurrentiepositie en de
krachten die de waarde van een wisselkoers bepalen. Ook bespreken wij de
reëel effectieve wisselkoers, waarbij wordt uitgelegd hoe landen binnen
één monetaire unie en, zoals in het geval van de EMU, één gezamenlijke
munt toch uiteenlopende reële wisselkoersen kunnen hebben. Ook de voor-
en nadelen van monetaire unie en van andere wisselkoersregimes komen aan
bod.
Wij bespreken ook vroegere stelsels, zoals de Gouden Standaard en het
Stelsel van Bretton Woods. Uiteraard daarbij veel aandacht voor de
belangrijkste internationale financiële instellingen, zoals de Bank for
International Settlements (BIS), het Internationale Monetaire Fonds
(IMF) en de Wereldbank (WB).
Bij de behandeling van de monetaire ontwikkelingen gedurende de
afgelopen decennia bespreken wij ook de betalingsbalans, de relatie
tussen de betalingsbalans en de vermogens- of schuldpositie van landen
en de invloed die internationaal kapitaalverkeer kan hebben op de
ontwikkeling van de geldhoeveelheid. Ook gaan wij in op het onderwerp
financiële crises. Daarvan bespreken wij onder meer de jongste
financiële crises, waaronder de Subprime crisis (2007/8) en de crisis in
de eurozone (2010/heden).
Wij schenken speciale aandacht aan de ontwikkelingen in de eurozone of
EMU. Daarbij wordt de EMU getoetst aan de criteria voor een zogeheten
optimaal valutagebied. Ook bespreken wij de gevolgen van een eventueel
(gedeeltelijk) opbreken van de EMU voor de lidstaten.

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Werkcolleges.

Method of Assessment

Tussentijdse toetsen of opdrachten.
Tentamen - individuele beoordeling.

Literature

W.W. Boonstra (2018), Geld. Wat is het, wat doet het en waar komt het
vandaan? VU University Press, juni 2018.
Aanvullende literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Target Audience

Dit vak is van belang voor iedereen die een loopbaan ambieert in de
financiële sector, bij toezichthouders of als financiële beleidsmaker.
De behandelde stof, de wereld van geld aan banken, raakt aan vele
maatschappelijke vraagstukken. Daarmee is dit vak niet alleen nuttig
voor economen, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld een achtergrond als
jurist, socioloog of politicoloog.

Explanation Canvas

Alle relevante informatie, zoals de tijdens de colleges gebruikte
slides, aanvullende literatuur en informatie over de hoor- en
werkcolleges worden via Canvas ontsloten.

Recommended background knowledge

Macroeconomics I en Macroeconomics II.

General Information

Course Code E_EBE2_MONEC
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition English
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. W.W. Boonstra
Examiner prof. dr. W.W. Boonstra
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: