Quantitative Research Methods III - Accounting and Marketing

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academic and Research Skills:
- Student heeft kennis van basis en geavanceerde methoden (zoals
factoranalyse en meervoudige regressie inclusief methoden om moderating
of mediating effecten te analyseren) om de statistische modellen te
kunnen schatten met behulp van Stata en de resultaten te kunnen
interpreteren.
- Student weet hoe om te gaan met beperkingen in de data, zoals
uitschieters, ontbrekende waarnemingen en als de data niet aan de
aannames van de toetsen voldoen.
- Student heeft voldoende kennis van basis en geavanceerde methoden om
een onderzoeksvraag te kunnen vertalen in een formeel, toetsbaar model.
- Student heeft voldoende kennis van onderzoeksdesign om zelfstandig een
onderzoek op te kunnen zetten.

Course Content

Dit vak is gericht op het uitvoeren van onderzoek. Er wordt aandacht
besteed aan onderzoeksdesign, het selecteren van de juiste methoden, de
analyse en de interpretatie van de resultaten. Je leert om theorieën in
abstracte modellen te formuleren en om resultaten van deze modellen
correct te interpreteren.
In deze cursus bouwen we verder op je statistische kennis die je hebt
opgedaan binnen Quantitative Research Methods II. We behandelen een
uitgebreide selectie van geavanceerde methoden zoals factoranalyse en
multiple regressie inclusief methoden om moderation of mediating
effecten te analyseren. Deze cursus leert je hoe deze technieken uit te
voeren in statistische software (Stata). In deze cursus staat de keuze
voor de juiste specificatie en de interpretatie van de resultaten
centraal. Eveneens wordt aandacht besteed aan het op een juiste manier
omgaan met beperkingen in de data.

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Instructiecolleges.
Werkcolleges.

Method of Assessment

Opdracht – individuele beoordeling.
Tentamen – individuele beoordeling.

Literature

Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business. Wiley,
7de editie.

Additional Information

De opdracht (onderdeel van het eindcijfer) kan niet worden herkanst.

Studenten die de complete minor 'Applied Econometrics: A Big Data
Experience for All' hebben behaald, mogen ervoor kiezen een ander vak
uit BSc Economie en Bedrijfseconomie te volgen in plaats van QRMIII.

Recommended background knowledge

Quantitative Research Methods I en Quantitative Research Methods II.

General Information

Course Code E_EBE3_QRMAM
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. Z. Sasovova
Examiner dr. Z. Sasovova
Teaching Staff dr. Z. Sasovova
dr. M. Schoute

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Instruction course, Lecture
Target audiences

This course is also available as: