Thesis

2019-2020

Course Objective

Het doel van de scriptie is de student een eigen onderzoek uit te laten
voeren. Het studieonderdeel omvat daarom de voorbereiding, het
ontwerpen, de uitvoering en de verslaglegging van het onderzoek. Het
onderzoek kan verschillende vormen aannemen. Het kan empirisch onderzoek
betreffen, een theoretische analyse, een modelleeronderzoek of een
literatuuronderzoek – mede afhankelijk van het onderwerp. De resultaten
worden gepresenteerd in de vorm van een scriptie en een mondelinge
eindpresentatie en verdediging (Academic and Research Skills). Na
afronding van je scriptie ben je tevens in staat te reflecteren op je
eigen leerproces en ben je in staat je eigen toekomstige kennis- en
vaardighedenbehoeften te definiëren (Self Awareness).

Na het succesvol ronden van je
scriptie:
1. ben je in staat een probleem te omschrijven vanuit economisch
perspectief en er een geschikte vraagstelling voor onderzoek uit af te
leiden;
2. kun je een economische vraagstelling concretiseren ten einde daar
deelvragen uit te halen die economisch relevant zijn;
3. beschik je bij de analyse van de problematiek over
vakinhoudelijke kennis.
4. kun je relevante literatuur selecteren (onder andere
gebruikmakend van ICT) ten einde tot een analyse van en een antwoord op
de vraagstelling te komen;
5. kun je bondige conclusies formuleren die een antwoord geven op de
geformuleerde vraagstelling;
6. kun je op academisch niveau schrijven;
7. kun je de resultaten van je onderzoek in een mondeling
presentatie overbrengen op vakgenoten;
8. bij het uitvoeren van een empirisch onderzoek kun je gebruik
maken van een relevante kwalitatieve en/of kwantitatieve
onderzoeksmethode ter beantwoording van de geformuleerde
probleemstelling;
9. kun je de relevante methode kiezen om gegevens te verzamelen en
(indien van toepassing) te bewerken;
10. kun je de verzamelde gegevens en resultaten adequaat en correct
presenteren;
11. kun je een analyse uitvoeren met voldoende diepgang waarbij de
interpretatie van de gegevens is juist, betrouwbaar, volledig en
controleerbaar zijn;
12. kun je conclusies trekken ten aanzien van de probleemstelling op
basis van de verwerkte gegevens;
13. kun je de hypotheses op beredeneerde wijze aannemen of verwerpen;
14. kun je de probleemstelling beantwoorden.

Course Content

Je scriptie is het eindwerkstuk van je bacheloropleiding. Hierin laat je
zien dat je zelfstandig in staat bent om een concreet economisch
probleem te beschrijven, te analyseren, te verklaren en te presenteren.
Hierbij maak je gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en
alle kennis en vaardigheden die je in de drie bachelorjaren hebt
opgedaan. Je schrijft de scriptie individueel.
Je wordt bij het schrijven van je scriptie begeleid in een zogenaamde
scriptiewerkgroep. Samen met studenten die door dezelfde
scriptiebegeleider begeleid worden, kom je regelmatig bijeen om de
voortgang te bespreken. Je leert dus van de op- en aanmerkingen van de
scriptiebegeleider, maar ook van de moeilijkheden die je medestudenten
ondervinden en de oplossingen die zij hebben gevonden. Tijdens de
bijeenkomsten kun je controleren of je op de goede weg zit, en waar je
nog aan moet werken. Voor elke bijeenkomst zul je je vorderingen moeten
inleveren. In de laatste bijeenkomst in de maand juni presenteer je je
scriptie mondeling aan je medestudenten, de begeleider en de tweede
beoordelaar. De mondelinge presentatie wordt meegewogen in het
eindoordeel.

Teaching Methods

Werkcolleges en individuele begeleiding.
Behalve via de scriptiewerkgroepen word je ook individueel begeleid
tijdens spreekuren van de begeleider. Hij/zij kan je hiervoor oproepen,
maar je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen tot het maken van
een afspraak.

Method of Assessment

Scriptie en presentatie.

Entry Requirements

De ingangseisen voor de bachelorscriptie op het moment van aanmelden
zijn minimaal 120 ects behaald, inclusief Quantitative Research Methods
II en het hele eerste jaar, en nog maximaal twee vakken te behalen uit
je tweede jaar.

Het moment van aanmelden voor het schrijven van je scriptie in periode 5
en 6 is eind februari (periode 4).
Het moment van aanmelden voor het schrijven van je scriptie in periode 2
en 3 is begin oktober (periode 1).

General Information

Course Code E_EBE3_THS
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition English
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. H.L.F. de Groot
Examiner prof. dr. H.L.F. de Groot
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself