Hermeneutics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student is na afronding van de cursus in staat
- aan te geven, wat ‘goed verstaan’ is en welke belangrijke theorieën
over ‘verstaan’ en ‘goed verstaan’ in de loop van de geschiedenis zijn
ontwikkeld;
- aan te geven hoe de hermeneutiek als theorie van het goede verstaan
met de verschillende theologische sub-disciplines verweven is en hoe het
relevant is voor hedendaagse theologische reflectie;
- om een aantal sleutelmomenten uit de geschiedenis van de hermeneutiek
te identificeren en aan te geven hoe die de hedendaagse theorievorming
over het begrijpen en het lezen van (heilige) teksten hebben bepaald;
- hermeneutische inzichten toe te passen op hedendaagse theologische
vraagstukken uit de breedte van de theologische discipline.

Course Content

In dit vak wordt de student vertrouwd gemaakt met de algemeen-wijsgerige
vraag naar interpretatie en wordt de hermeneutische reflectie verdiept.
In dat kader wordt duidelijk gemaakt hoe hermeneutiek haar wortels heeft
in de
ontstaansgeschiedenis van het christendom zelf, vooral in samenhang met
de vraag naar de interpretatie en vertolking van de bijbel. Voorts wordt
aan de hand van primaire teksten bij een aantal kernmomenten uit de
geschiedenis van theologie en wijsbegeerte getoond hoe er verschillende
hermeneutische
regels worden gevolgd in de vroege kerk en de Middeleeuwen, de
moderniteit en de postmoderniteit. Wie nadenkt over hermeneutiek denkt
na over de vele manieren waarop interpretatie in het geloof en in de
theologie aan de orde is, en over wat in onze tijd als verantwoorde
interpretatie kan gelden. De student verwerft hermeneutische inzichten,
doorziet dat hermeneutiek altijd een rol speelt in het geloof en de
theologie, en leert hermeneutische inzichten toepassen op theologische
vraagstukken. De hermeneutiek als reflectie op 'verstaan' is van groot
belang om in een dialoog een ander te verstaan. In de werkcolleges wordt
de dialoog beoefend door groepsgewijs te reflecteren op belangrijke
teksten over hermeneutiek. In de laatste week komen bovendien
verschillende hermeneutische modellen aan de orde waarmee met name de
Bijbel gelezen en verstaan kan worden. In het gesprek tussen de
aanhangers van die modellen komt het dialogische karakter van deze
cursus hermeneutiek nog eens duidelijk naar voren.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een paper.

Literature

David Jasper, A Short Introduction to Hermeneutics, p. 1-137.
Porter & Robinson, Hermeneutics. An Introduction to Interpretive Theory,
p. 23-103 en 190-245 (H. 2-4 en 8-9)
Een inleidende tekst over Ricoeur (wordt ter beschikking gesteld)
Porter en Stovell, Biblical Hermeneutics. Five Views, p. 27-130 (H.
1-5).
Schaafsma e.a., Vervreemding en vertrouwen, NTT 67, 1, 3-27. (wordt ter
beschikking gesteld)
In de werkcolleges wordt een aantal primaire teksten gelezen ca. 100 p.
(wordt ter beschikking gesteld)

Additional Information

Om de compacte cursus goed te doorlopen is het volgen van de colleges,
vooral de werkcolleges, erg belangrijk.

Recommended background knowledge

Systematische theologie 1 en 2

General Information

Course Code G_BHERM
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. H.S. Benjamins
Examiner prof. dr. H.S. Benjamins
Teaching Staff prof. dr. H.S. Benjamins
dr. E.P. Schaafsma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: