Catechetic HHS

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student
1. Ontwikkelt een visie op het gedoopte kind dat catechese zal
ontvangen.
2. Heeft kennis van de geschiedenis, de theorievorming en methoden van
catechese. Heeft kennis genomen van pedagogische en didactische
inzichten en kan deze kennis en inzichten toepassen op de catechese.
3. Kan een lesplan voor de catechese uitwerken.
4. kan de lesinhoud met catechisanten communiceren met gebruikmaking van
verschillende werkvormen.

Course Content

Dit college bestaat uit twee onderdelen:
In het eerste onderdeel van dit college komt de problematiek van het
dopen van kinderen in gereformeerd en modern perspectief aan de orde.
Daartoe wordt het klassieke formulier van de kinderdoop gelezen.
Het tweede onderdeel van dit college behelst de catechetiek. Na een
summiere inleiding over de geschiedenis van de catechese geeft een
oriëntatie in de pedagogische en didactische beginselen, toegepast op de
catechese. Daarbij komt in elk geval aan de orde: Vervolgens komen aan
de orde: de catechese als ontmoeting en leerproces, de psychische en
cognitieve ontwikkeling van de catechisant, methoden van catechese, het
creëren en evalueren van een lesschema.

Teaching Methods

Werkcollege

Method of Assessment

De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
Voor het deel catechetiek wordt een eindpaper geschreven. Dit eindpaper
omvat drie uitgewerkte lesplannen voor de catechese, voorzien van een
grondige onderbouwing op basis van de bij deze module verplichte
literatuur. Voor beide toetsen moet een voldoende gehaald worden.

Entry Requirements

Het tentamen ‘Systematische Theologie’ uit Bachelor I dient met goed
gevolg te zijn afgelegd.

Literature

Verplichte literatuur:
James V. Brownson, The Promise of Baptism. An Introduction to Baptism in
Scripture and the Reformed Tradition, Grand Rapids: Eerdmans, 2007.
Jos de Kock, Wim Verboom ea., Basisboek Catechese, Zoetermeer 2011.

Aanbevolen literatuur:
Jodien van Ark en Henk de Roest (red.), De weg van de groep.
Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie, Zoetermeer 2004.

General Information

Course Code G_BHHSCAT
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. P.C. Hoek
Examiner dr. P.C. Hoek
Teaching Staff dr. P.C. Hoek
prof. dr. W. van Vlastuin

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: