Philosophy of Religion

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de module zijn studenten
1. bekend met enkele belangrijke conceptuele problemen en
analytische benaderingen op het terrein van de godsdienstwijsbegeerte;
2. kennen ze de argumenten voor en tegen geloof in het bestaan van
God en discussies over de inhoud van het godsbegrip;
3. kunnen ze uitleggen waarom het kwaad vraagt om een theodicee
(rechtvaardiging van God) en waarom de theodiceebenadering toch ook
problematisch is;
4. kennen ze nieuwe ontwikkelingen binnen het vakdomein
(revisionistische en feministische benaderingen);
5. kunnen ze verschillende godsdienstfilosofische benaderingen van
religieuze diversiteit benoemen (Hick/Lindbeck) en het impact ervan op
interreligieuze dialoog doordenken.

Course Content

Het vak bestaat uit 5 thema’s:
1. Religieus geloof en de godsdienstfilosofie;
2. Natuurlijke theologie (Godsbewijzen) en problematiek van spreken over
God (religieuze en theologische taal);
3. Het probleem van het kwaad (theodicee);
4. Nieuwe benaderingen binnen de godsdienstfilosfie;
5. Godsdienstfilosofische reflecties over religieuze diversteit.

Teaching Methods

Hoorcollege.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en opdrachten

Literature

Beverley Clack and Brian R. Clack, The Philosophy of Religion: A
Critical Introduction. Revised and Fully Expanded Second Edition.
Cambridge: Polity Press, 2008. ISBN 978-07456-3868-3 (verplicht)
Aanvullende literatuur wordt per "thema" (1 tot 5) voorgeschreven
(bijvoorbeeld op Canvas) en/of bij wijze van zelfstandige
literatuurstudie gedaan. Per thema gaat dit om ongeveer 100 pagina's aan
extra / aanvullende voorbereiding

Target Audience

Studenten godgeleerdheid VU en PthU "joint" Bachelor

Recommended background knowledge

Geschiedenis van de Westerse filosofie (G_GESWFIL)

General Information

Course Code G_CGWIJS
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Examiner prof. dr. W.L. van der Merwe
Teaching Staff prof. dr. W.L. van der Merwe

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: