Hebrew I

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• beschikt over een elementaire kennis van de grammatica van het Bijbels
Hebreeuws;
• heeft kennis van de basiswoordenschat van het Bijbels Hebreeuws;
• heeft inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen;
• is in staat het Hebreeuwse schrift in gevocaliseerde vorm vlot te
lezen;
• kan eenvoudige nominale woordgroepen van nominale zinnen
onderscheiden;
• is in staat om de opgedane grammaticale kennis toe te passen en
eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale
zinnen zonder hulp van een woordenlijst te vertalen;
• is in staat door samenwerking met andere studenten het studierendement
te optimaliseren.

Course Content

De module is de eerste in een lijn van 3 modules Hebreeuws. Een grondige
kennis van het Hebreeuws is noodzakelijk voor de oudtestamentische
vakken in deze opleiding, in het bijzonder voor Exegese OT.
In de module Hebreeuws I worden het schrift en de elementaire grammatica
van het Bijbels
Hebreeuws behandeld. Aan bod komen de belangrijkste aspecten van de
klank- en de vormleer van het Bijbels Hebreeuws, alsmede enige
belangrijke aspecten van de opbouw van woordgroepen en van de zinsbouw.
De behandelde grammatica wordt toegepast door het maken van oefeningen.
De
behandelde grammatica vormt de bagage die minimaal vereist is om in de
vervolgcursus Hebreeuws II eenvoudig Hebreeuws proza te kunnen lezen.

Teaching Methods

Werkcolleges. Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht van 80%
(werkcolleges). Dit komt neer op het bijwonen van minimaal 10 volledige
colleges.

Method of Assessment

1 schriftelijke deeltoets (25%) en 1 schriftelijk tentamen (75%).

1 herkansing over de volledige stof.

Literature

A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, tweede druk,
Delft 2005, uitg. Eburon.
A.J.C. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels
Hebreeuws: Oefenboek, derde druk, Delft 2010, uitg. Eburon.
Losbladig materiaal (wordt op Canvas geplaatst).

Target Audience

Eerstejaars bachelor Theologie

Additional Information

De tussentoets is verplicht en kan niet worden herkanst.

Recommended background knowledge

Vaardigheid in het taalkundig en redekundig ontleden.

General Information

Course Code G_HEBR1JB
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. M.L. Folmer
Examiner dr. M.L. Folmer
Teaching Staff dr. M.L. Folmer

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: