Biblical Theology I HHS

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
§ heeft kennis van de geschiedenis van de Bijbelse theologie van het
Oude Testament en Nieuwe Testament en kan de verschillende
benaderingswijzen typeren en evalueren
§ heeft in het bijzonder kennis van wat kenmerkend is voor het
getuigenis van de evangeliën binnen het Nieuwe Testament
§ heeft zicht op Bijbelse theologie als een eigen discipline.


De student is in staat
§ de centrale thema’s van de theologie van het Oude Testament te
typeren
§ de diversiteit en eenheid van het nieuwtestamentisch getuigenis te
analyseren en wel in het bijzonder wat het eigene is van elk van de vier
evangeliën.
§ aan anderen het belang en de eigenheid van de Bijbelse theologie als
discipline uit te leggen en de relevantie aan te tonen

Course Content

In de achttiende eeuw ontstond de bijbelse theologie als afzonderlijke
discipline; een discipline die vervolgens uiteenviel in theologie van
het Oude en Nieuwe Testament. De geschiedenis van de discipline en de
verschillende benaderingswijzen met name van de theologie van het Oude
Testament worden geschetst. Vervolgens wordt in de eerste helft va de
module concreet ingegaan op de theologie van het Oude Testament en
worden een aantal thema’s daaruit belicht. In de tweede helft van de
module wordt aandacht gegeven aan de diversiteit en eenheid binnen het
nieuwtestamentisch getuigenis. Dieper wordt ingegaan op het getuigenis
van de evangeliën

Teaching Methods

Twaalf maal twee uur hoor/werkcollege. De studenten bereiden zich voor
aan de hand van de op Canvas geplaatste collegewijze waarin ook de
voor het college te lezen stof wordt vermeld en een twaalftal opdrachten
zijn te vinden.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen waarin niet alleen kennis wordt gevraagd, maar ook
het analytisch denkvermogen wordt getoetst.

Literature

Verplichte literatuur
Thomas R. Schreiner, The King in His Beauty, Grand Rapids, Michigan 2010
pp. 1-542.
Peter G. Bolt, The Cross from a Distance. Atonement in Mark’s Gospel,
Downers Grove, IL. 2004.
P. de Vries De uitleg van het boek Hooglied, Nieuwdorp/Nunspeet 2010
(ver-krijg¬¬baar via docent)

Aanbevolen literatuur
T. Desmond Alexander, From Paradise to the Promised Land, Carlisle/Grand
Rapids, Michigan, 2002.
Paul R. House, Old Testament Theology, Downers Grove, Illinois 1998.
(bijzon-der aanbevolen).
Eugene H. Merrill, Everlasting Dominion: A Theology of the Old
Testament, , Nashville, Tennessee 2006.
H.G.L. Peels, Wie is als Gij?, Zoetermeer 1996.
Donald Guthrie, New Testament Theology, Leicester 1981.
G.E. Ladd, New Testament Theology, herdr. Cambridge 1994
I. Howard Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel,
Downers Grove, Illinois 2004
J. Gresham Machen, The New Testament: An Introduction to Its Literature
and History, Edinburgh 1997 (bijzonder aanbevolen)
C.W. Morgan en R.A. Peterson, Hell under Fire, Grand Rapids. Michigan
2004.
Thomas R. Schreiner, New Testament Theology: Magnifying God in Christ,
Grand Rapids, Michigan 2008. (bijzonder aanbevolen)
Frank Thielman, Theology of the New Testament, Grand Rapids, Michigan
2005

Target Audience

bachelor tweedejaarsstudenten

Additional Information

De student dient minimaal 80% aanwezig te zijn

Recommended background knowledge

Basiskennis van Hebreeuws en Grieks is wenselijk.

General Information

Course Code G_HHSBT1
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. P. de Vries
Examiner dr. P. de Vries
Teaching Staff dr. P. de Vries

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: