Islamic Philosophy

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• is in staat om het ontstaan en de ontwikkeling van het
islamitische filosofisch denken en de verschillende islamitische
filosofische tradities te beschrijven;
• de student is in staat om tot islamitische religiositeit door te
dringen langs islamitisch wijsgerig denken;

• is in staat om de specifieke kenmerken van islamitische
wijsbegeerte en de opdracht die de islamitische filosofen in de
klassieke periode zich ten doel hebben gesteld te beschrijven;
• maakt kennis met de belangrijke vraagstukken in het klassieke
islamitisch-filosofische denken, zoals Godsbewijzen, Gods Eigenschappen,
Gods Kennis, relatie van God met de schepping, geloof en politiek, vrije
wil versus predestinatie, menselijke verantwoordelijkheid versus Gods
interventie, geloof versus wetenschap, autoriteit van de Schrift (Koran)
versus autoriteit van de rede;
• is in staat om eigen standpunten inzake de behandelde materie te
formuleren, onderbouwen en verdedigen in
mondelinge en schriftelijke presentaties.

Course Content

Wat maakt het denken dat we hier aanduiden met 'islamitische filosofie'
zo 'islamitisch' en zo 'filosofisch'? Passen deze twee aanduidingen
eigenlijk bij elkaar? Wat is typerend voor islamitische wijsbegeerte?
Wat is haar positie ten opzichte van de menselijke rede en de autoriteit
van de traditie en de openbaring? Hoe verhoudt islamitische filosofie
zich tot andere disciplines van het islamitisch denken (Kalam, Usul‘l
fiqh, Sufisme, taalwetenschappen enzovoort)? Hoe dachten moslimfilosofen
over politiek, rechtsorde en wereldorde? Waar verschillen ze van andere
denkers, zoals de moslimgeestelijken? Hoe werd islamitische filosofie
toen en hedendaags ontvangen door gewone moslims? Welke bijdrage heeft
de islamitische filosofie geleverd aan de islamitische en menselijke
beschaving en wat is zijn relevantie voor hedendaagse moslims, in het
bijzonder in Westerse landen? De module tracht antwoord te geven op deze
vragen. Daarnaast maken studenten kennis met een aantal kernvraagstukken
waarmee het islamitisch wijsgerig denken te maken had.

Teaching Methods

Combinatie van hoorcollege, werkcollege en discussies.

Method of Assessment

Active participatie middels collegevoorbereiding, het maken van
opdrachten, het geven van presentaties en het deelnemen aan discussie;
afsluitend schriftelijk tentamen.

Literature

Verplichte literatuur:

Averroes, Geloof en wetenschap in de islam: Averroes' "Het
beslissende woord". Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Remke Kruk.
Kampen: Klement, 2006.

Michiel Leezenberg, Islamitische filosofie: Een geschiedenis.
Amsterdam: Bulaaq, 2008.

Nasr H. Seyed, Islamic philosophy from its Origin to the Present.
Albany, NY: State University of New York Press, 2006.

Additional Information

Aanwezigheidsplicht: 80%. Aanwezigheid is verplicht in verband met het
oefenen van kennis, inzicht en vaardigheden.

Recommended background knowledge

Islamitische theologie / Kalam

General Information

Course Code G_ISLFIL
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. M. Ajouaou
Examiner dr. M. Ajouaou
Teaching Staff dr. M. Ajouaou

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: