Preparation Bachelor Thesis

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
1. Kan een heldere probleemstelling en beantwoordbare onderzoeksvraag en
deelvragen formuleren.
2. Is in staat de deelvragen logisch te structureren in hoofdstukken.
3. Kan verantwoorden welke methode het meest geschikt is om de
onderzoeksvraag te beantwoorden.
4. Kan een realistische tijdsplanning maken en uitvoeren.
5. Kan het voor de scriptie relevante materiaal vinden, beschrijven,
samenvatten, analyseren en evalueren.
6. Citeert en verwijst zorgvuldig.
7. Presenteert schriftelijk de resultaten op wetenschappelijk niveau.
8. Kan zelfstandig en zelfsturend te werk gaan bij het opzetten en
uitvoeren van onderzoek.

Course Content

Deze module voor derdejaars bachelor-studenten is een
voorbereiding op de vervolgmodule Scriptie bachelor (module G_SCRBA),
die hier direct op aansluit. Wie de eindopdracht van deze
voorbereidingsmodule tijdig en met goed gevolg afrondt, is goed
gepositioneerd om ook de scriptiemodule tijdig en met goed gevolg te
kunnen afsluiten.

Teaching Methods

Het college is een werkcollege dat naast elementen van een hoorcollege
ook een colloquium-component heeft die beoogt deelnemers van elkaar te
laten leren. Bovendien is er een spreekuur waarop individuele vragen
beantwoord kunnen worden. De docenten begeleiden het proces, geven
informatie en leveren feedback. Gedurende deze module zijn zij
bereikbaar voor vragen. Van de student wordt actieve deelname,
uitvoering van opdrachten, en inbreng tijdens colleges verwacht. De
colleges en bijbehorende opdrachten willen ook bijdragen aan een
regelmatige, gefaseerde studievoortgang (en daarmee tijdig afstuderen).

Method of Assessment

Schriftelijke eindopdracht, bestaande uit a) scriptieplan (800-1000
woorden), b) leesverslag (ca. 1000 woorden) en c) concept-tekst van een
begin van de scriptie (ca. 2000 woorden), in correct Nederlands of
Engels.

Literature

Afhankelijk van het te kiezen scriptie onderwerp.

Additional Information

Om maximaal profijt van deze module te hebben, dient de student reeds
voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een opdracht te voltooien. Deze
zal via Canvas ruim van te voren worden verspreid. Tijdige inzending van
deze opdracht is noodzakelijk om aan de module te kunnen meedoen.

De beoordeling (voldoende/onvoldoende) voor deze module kan pas worden
geregistreerd als de student een voldoende resultaat heeft behaald voor
Academische Vaardigheden (G_ACVA) en reeds 120 ECTS-punten in de BA
heeft behaald.

Het volgen van deze module is een voorwaarde voor het starten met het
schrijven van de bachelorscriptie (G_SCRBA).

General Information

Course Code G_VOOBASCR
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. A.A. den Hollander
Examiner prof. dr. A.A. den Hollander
Teaching Staff prof. dr. A.A. den Hollander

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: