Greek and Latin 1A

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Voor zowel Grieks als Latijn gelden de volgende leerdoelen:
• Student kan basisvocabulaire actief inzetten bij het ontsluiten van
teksten
• Student kan morfologie actief inzetten bij het ontsluiten van teksten
• Student kan syntaxis actief inzetten bij het ontsluiten van teksten
• Student kan een tekst op zinsniveau analyseren
• De student kan teksten interpreteren met inzet van hulpbronnen
(morfologie-overzicht, syntaxisboek, woordenboek, vertaling)
• De student is in staat onder leiding van een docent te reflecteren op
de inhoud van de gelezen teksten
• De studenten heeft inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten
De student heeft kennis gemaakt met een aantal stilistische kenmerken
van de gelezen teksten

Course Content

Grieks
• Morfologie: nomina, praesens indicativus, imperativus, sigmatische en
thematische aoristus, futurum (§§ 1-54, 77-81 KGG)
• Syntaxis: lidwoord, attributieve plaatsing, congruentie, predicatieve
bepaling, comparativus/superlativus, negaties, naamvallen, pronomina,
preposities (BSKG hss. 1-7)
• Vocabulaire: woordenlijst Logos (nr. 1-177)
• Leesteksten: studenten zonder Centraal Eindexamen Grieks: teksten uit
Mouseion; studenten met CE Grieks: Attisch proza (ca. 8 pp. OCT);
studenten Oudheidwetenschappen of Linguistics met uitbreiding van 3 ec
lezen een extra pensum (voor het vak Grieks 1A à 6 ec)
• Hanteren hulpbronnen: grammatica’s (KGG, BSKG), woordenboek,
Vertalingen.

Latijn
• Morfologie: alle verbale en nominale morfologie; pronomina.
• Syntaxis: zinsmodel; naamvalsgebruik Kroon, Latijnse Syntaxis hfdst. 1
en 2)
• Vocabulaire: BasisWoordenlijst, p. 1-35
• Leesteksten: poëzie ; studenten Oudheidwetenschappen of Linguistics
met uitbreiding van 3 ec lezen een extra pensum poëzie (voor het vak
Latijn 1A à 6 ec)
• Hanteren hulpbronnen: Grammatica’s, Woordenboek, Vertalingen

Teaching Methods

Grieks:
- Werkcollege, 2 uur morfologie en syntaxis (alle studenten);
- 2 uur lectuur (studenten met CE Grieks, Basiscursus Grieks 1 en 2, of
vergelijkbaar niveau);
- 3 uur lectuur/grammatica (studenten zonder CE Grieks),
- 1 uur ondersteuning studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics
(d.w.z. studenten die het vak Grieks 1A à 6 ec volgen)

Latijn:
- Werkcollege, 2 uur morfologie en syntaxis (alle studenten);
- 2 uur lectuur Latijnse poëzie (studenten met CE Latijn, Basiscursus
Latijn 1 en 2, of vergelijkbaar niveau);
- 3 uur lectuur/grammatica (studenten zonder CE Latijn),
- 1 uur ondersteuning studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics
(d.w.z. studenten die het vak Latijn 1A à 6 ec volgen)

Method of Assessment

Grieks
• week 1-7: tussentijdse toetsing grammatica & vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (totaal: 20%)
• week 8: (geïntegreerd) tentamen grammatica & interpretatie (80%)
Latijn
• week 1-7: tussentijdse toetsing grammatica & vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode. (weging: totaal: 20%)
• week 8: (geïntegreerd) tentamen grammatica & interpretatie (weging:
80%)
• vocabulaire AVV (telt niet mee in cijfer)
Voor deze module geldt voor beide talen afzonderlijk dat het gemiddelde
van de incidentele toetsing en het tentamen een 5,5 of hoger moet zijn
om te slagen voor de module. Het eindcijfer wordt bepaald door het
gemiddelde van het cijfer voor Grieks en het cijfer voor Latijn (50/50).

Entry Requirements

VWO-examen Grieks en/of Latijn of Basiscursus Grieks en/of Latijn 1 en
2.

Literature

Grieks
• Woordenlijst Logos (Hupperts/Veenman)
• Woordenboek Grieks-Nederlands (Montijn of Müller-Thiel) [niet
toegestaan: Hupperts, Woordenboek Grieks-Nederlands]
• Kleine Griekse Grammatica (Nuchelmans)
• Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Rijksbaron et al. 2002)
• Voor studenten zonder CE Grieks: Mouseion (Mekking/Oranje)
• Syllabi, handouts, powerpoints

Latijn
• Basiswoordenlijst Babeliowsky et al. (als syllabus)
• Latijnse syntaxis Kroon 2007
• woordenboek Pinkster Latijn/Nederlands
• Morfologie oefenmateriaal (als syllabus en digitaal)
• Syllabus Latijnse poëzie

Target Audience

Eerstejaars studenten Griekse en Latijnse taal en Cultuur;
Studenten Linguistics met een specialisatie Grieks of Latijn;
Studenten Oudheidwetenschappen met een specialisatie Grieks of Latijn.
(De 2e en 3e groep volgt colleges in een van beide talen, en krijgt
daarnaast een aangepast programma van 3 EC extra in de gekozen taal).

Het college is ook als keuzevak toegankelijk voor belangstellende
studenten die een eindexamen VWO Latijn of Grieks hebben behaald, of de
Basiscursus Grieks of Latijn 1 en 2 hebben gedaan.

Additional Information

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

General Information

Course Code L_AABAGLT101
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. mr. R.J. Allan
Examiner dr. mr. R.J. Allan
Teaching Staff dr. mr. R.J. Allan
dr. M.H. Koenen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: