Latin 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student
• is goed thuis in het vocabulaire, de morfologie en de syntaxis van het
Latijn
• beschikt over voldoende leesvaardigheid om een Latijnse tekst te
interpreteren en op de inhoud ervan te reflecteren
• is in staat om hierbij een eenvoudige commentaar te gebruiken
• is in staat om onder leiding van een docent teksten als bronnen te
interpreteren en daarbij relevante hulpbronnen te gebruiken
• heeft globale kennis van de antieke retorica

Course Content

In deze module wordt, als vervolg op de modules Latijn 1A en 1B, een
verdere basis gelegd onder de kennis van het Latijn, doordat een deel
van de colleges wordt besteed aan de uitleg van en het oefenen met
syntaxis en morfologie, waarnaast de tweede helft van het
basisvocabularium wordt gememoriseerd. In de andere colleges wordt (een
substantieel deel van) een redevoering van Cicero bestudeerd en in zijn
cultuurhistorische context geplaatst. Bovendien wordt er wekelijks een
sessie aan vertaalvaardigheid besteed.

Teaching Methods

Werkcollege, tweemaal per week 3 uur en eenmaal per week twee uur

Method of Assessment

• schriftelijke toets grammatica in week 3 (20%)
• schriftelijke toets grammatica in week 6 (20%)
• enkele kleine toetsen vocabulaire (AVV)
• schriftelijke toets vertaalvaardigheid (proefvertaling) in week 7
(30%)
• schriftelijke toets leesvaardigheid, vertaalvaardigheid en grammatica
in week 8 (30%)
Voor alle vier de onderdelen die met een cijfer worden beoordeeld moet
ten minste 5.5 worden gehaald.

Entry Requirements

Stuenten worden geacht de modules Grieks en Latijn 1A en 1B te hebben
gevolgd.

Literature

• Kroon, C. 2007, Inleiding tot de Latijnse syntaxis: Grammatica,
Amsterdam: AUP
• Koenen, M. 2007, Inleiding tot de Latijnse syntaxis: Oefenboek,
Amsterdam: AUP
• Dyck, A.E. (ed.) 2013, Cicero, Pro Marco Caelio, Cambridge: CUP
• Pinkster, H. (red.) 20146, Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam:
AUP
• Syllabus: Basiswoordenlijst van Babeliowski e.a.

Target Audience

GLTC: eerstejaars studenten die Grieks & Latijn 1A en 1B hebben gevolgd.
OHW: studenten die (evt. na beginnerscursus) Latijn 1A en 1B hebben
gevolgd.

Additional Information

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

General Information

Course Code L_AABAGLT103
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.S. Gerbrandy
Examiner dr. P.S. Gerbrandy
Teaching Staff dr. P.S. Gerbrandy

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: