Dutch Excursion

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
Studenten:
1. oefenen in het zelfstandig uitvoeren van literatuuronderzoek naar
aanleiding van een concreet en ter plaatse te observeren gebouw, object
of ander kunstwerk in Nederland.
2. oefenen kritische analyse van wetenschappelijke teksten gerelateerd
aan het gekozen object.
3. oefenen in het reflecteren op onderzoeksvoorstellen en mondelinge
presentaties van vakgenoten.
4. oefenen in het geven van een academische mondelinge presentatie op
locatie.
5. leren kritisch te reflecteren op de disciplinaire afbakeningen van de
disciplines die behoren tot de opleiding Media, Kunst, Design en
Architectuur.
6. oefenen in het schrijven van een academisch werkstuk op niveau 100
van 2000 woorden.

Course Content

In deze cursus leert de student de visuele en materiële
cultuur van twee kanten te benaderen - enerzijds via
literatuuronderzoek, anderzijds via visuele analyse van objecten in situ
- en die twee benaderingen met elkaar te verbinden. De bestudering van
MKDA-objecten wordt daarmee geplaatst in ruimte en tijd - niet alleen
van de ontwerpen zelf, maar ook van de studie daarnaar. De student rondt
de cursus af met een individueel schriftelijk werkstuk waarin verslag
wordt gedaan van het onderzoek. Gedurende de cursus vinden meerdere
dagexcursies plaats naar verschillende bestemmingen in Nederland. De
studenten bereiden de excursies zelf voor, zorgen voor presentaties en
voor het programma op locatie. Door middel van kleine schrijfopdrachten
werken
studenten toe naar een afsluitend eindwerkstuk.

Teaching Methods

Hoorcollege, werkcollege, excursie, deelopdrachten, presentaties,
schriftelijk
eindwerkstuk (AcVa-richtlijnen).
Voor de excursies moeten deelnemers rekening houden met reiskosten en
entrees voor lokale instellingen.

Studenten dienen aanwezig te zijn bij alle colleges en excursies. Het is
toegestaan om door overmacht één bijeenkomst te missen. Mis je meer dan
één bijeenkomst, dan kun je niet verder deelnemen aan de cursus. Ook als
je een bijeenkomst mist, word je te allen tijde geacht de deelopdrachten
op tijd in te leveren.

Method of Assessment

Het eindresultaat van de cursus is een cijfer tussen 0 en 10.
Toetsing: er zijn 10 deelopdrachten. Acht hiervan moeten als voldoende
worden beoordeeld (zonder cijfer), de overige twee worden becijferd. Als
voorwaarde voor de berekening van het eindresultaat geldt dat de
deelopdrachten 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 als voldoende moeten zijn
beoordeeld. Vervolgens telt voor het eindresultaat opdracht 4 voor 20%
mee en opdracht 10 voor 80%. De deelopdrachten fungeren als
tussentoetsen en dienen om de studeerbaarheid van de cursus en de
voorbereiding op de laatste opdracht te bevorderen.

Samenhang tussen leerdoelen en toetsen:
Leerdoel 1: Opdracht 1 (Voorbereiding bibliotheekbezoek), Opdracht 6
(Organisatie en beredeneerd tekstplan), Opdracht 7 (Bijgesteld
tekstplan) en Opdracht 10 (Eindwerkstuk).
Leerdoel 2: Opdracht 2 (Literatuurlijst en reflectie), Opdracht 3
(Tekstanalyse), Opdracht 4 (Uitgebreide KAVV) en Opdracht 10.
Leerdoel 3: Opdracht 6 en Opdracht 7.
Leerdoel 4: Opdracht 5 (Mondelinge presentatie VU), Opdracht 8
(Spreekschema mondelinge presentatie) en Opdracht 9 (Mondelinge
presentatie op locatie).
Leerdoel 5: Opdracht 2, Opdracht 4, Opdracht 9 en Opdracht 10.
Leerdoel 6: Opdracht 4 en Opdracht 10.

Entry Requirements

AcVa Kunst en cultuur (L_AABAKECACV) moet met een voldoende zijn
afgerond.

Literature

Wordt voor aanvang van de cursus aangekondigd op Canvas.

Target Audience

Eerstejaarsstudenten MKDA.

Custom Course Registration

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator waarna de intekening op werkgroepen door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module en het hoorcollege intekenen maar niet op het werkcollege/werkgroep. De roostering van de werkcolleges is echter al wel te zien op rooster.vu.nl .

General Information

Course Code L_AABAMKD106
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator M.J.M. van Beek MA
Examiner M.J.M. van Beek MA
Teaching Staff M.J.M. van Beek MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Seminar*, Excursion

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: