Excursion abroad Art and Architecture

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. Confrontatie met en analyse van (in groepsverband ) originele
objecten, kunstwerken, architectuur, design, media, dit in situ en in de
contexten van stad, museum, collectie, in een niet-Nederlandse omgeving
van internationale betekenis voor (de geschiedenis van) visuele en
materiele cultuur.
2. Communicatie met overdracht voor peers, mondeling en op academische
wijze, over het visueel analyseren van monumenten en artefacten en
inhoudelijke verdieping, kennis , en inzicht aan de hand van het
excursiedoel, alsook ter plaatse, waarbij leerervaringen worden gedeeld.

Course Content

In veel opzichten is de huidige Europese cultuur erfgenaam van die van
de Italiaanse Renaissance, zeker op het gebied van de architectuur en
beeldende kunst. Florence is de Renaissancestad bij uitstek: veel van
wat in Florence in relatief korte tijd (14e - 16e eeuw) en met
uitzonderlijk hoge kwaliteit tot stand werd gebracht, is nog steeds in
situ te bewonderen. Deze unieke situatie is mede te danken aan de
uiteenlopende manieren waarop latere generaties met de materiële
getuigen van de geschiedenis van deze stad zijn omgegaan. In deze cursus
leren studenten de belangrijkste momenten en objecten uit die
geschiedenis kennen aan de hand van een individueel onderzoek en
reflecteren zij op de wetenschappelijke cultuur waarin die objecten
bestudeerd en beschreven zijn.

Teaching Methods

Hoorcollege, referaat, full-time excursie met inhoudelijke actieve
participatie, zelfstudie.

In periode 4 worden studenten uitgenodigd voor een kick-offbijeenkomst
m.b.t. de praktische kant van de cursus. In periode 5 volgen de
studenten hoorcolleges en bestuderen zij basisliteratuur. Ook bereiden
zij op grond van deze literatuur en zelf verzamelde literatuur over een
in overleg met de docenten gekozen object twee referaten voor. De
excursie vindt plaats in periode 6.

Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en gedurende de gehele excursie is
verplicht.

Method of Assessment

Het eindresultaat van de cursus is een cijfer tussen 0 en 10.

Toetsing: er zijn 3 deelopdrachten die worden becijferd. Opdracht 1
weegt mee voor 25% van het eindresultaat, opdracht 2 voor 60% en
opdracht 3 voor 15%. De deelopdrachten fungeren als tussentoetsen en
dienen om de studeerbaarheid van de cursus en de voorbereiding op de
laatste opdracht te bevorderen.

Is het eindresultaat onvoldoende, dan volgt een herstelopdracht. Leidt
die herstelopdracht ook tot een onvoldoende eindcijfer, dan moet de
student zich het jaar erop opnieuw voor het vak inschrijven. De student
mag dan niet opnieuw op excursie, maar krijgt een individuele opdracht.
Omdat de VU de excursie deels subsidieert mag elke student tijdens zijn
of haar BA maximaal 1 keer mee met de buitenlandexcursie. Als de student
eerder mee is geweest op excursie, of de excursie niet met een voldoende
afsluit of af heeft gesloten, krijgt de student een vervangende
opdracht. De deadline van deze vervangende opdracht is eind augustus en
de student moet zich dan gewoon voor het vak inschrijven.

Entry Requirements

BSA moet zijn afgerond.

Literature

Wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Target Audience

Tweedejaarsstudenten MKDA, track Kunst en Architectuur.

Additional Information

M.b.t. de financiën: voor deze excursie worden deelnemers dringend
aangeraden tijdig een eigen financiële bijdrage te reserveren. Sparen
wordt aanbevolen. De VU dekt niet alle kosten van de excursie, maar zal
achteraf een kleine tegemoetkoming aanbieden (alleen wanneer de cursus
met goed gevolg wordt afgerond). Onder de te maken kosten moet gedacht
worden aan de reiskosten (zowel internationaal als ter plaatse),
verblijfkosten, entrees voor musea, maaltijden etc. De begeleidende
docenten zetten zich in om zoveel mogelijk gratis entrees of entrees met
korting te regelen. De coördinator informeert de deelnemers tijdig of
vervoer en verblijf gezamenlijk geregeld worden of niet.

General Information

Course Code L_AABAMKD208
Credits 6 EC
Period P5+6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator M.J.M. van Beek MA
Examiner M.J.M. van Beek MA
Teaching Staff M.J.M. van Beek MA
dr. D. Meuwissen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Excursion
Target audiences

This course is also available as: