Latin 1B

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

- Studenten verbreden en verdiepen hun kennis van basisvocabulaire,
morfologie, en syntaxis en zetten deze actief in bij het ontsluiten van
teksten.
- Studenten kunnen een tekst van een hogere moeilijkheidsgraad dan in
Latijn 1A op zinsniveau analyseren en zelfstandig interpreteren met
inzet van hulpbronnen (morfologie-overzicht, syntaxisboek, woordenboek,
vertaling).
- Studenten zijn in toenemende mate in staat om te reflecteren op de
inhoud van de gelezen teksten.
- Studenten vergroten hun inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten en herkent zelfstandig stilistische kenmerken van de gelezen
teksten.

Course Content

• Morfologie: pronomina, adverbia, trappen van vergelijking,
preposities, onregelmatige werkwoorden (KLG §§ 24-55; 89-91; 158-161) en
stamtijden;
• Syntaxis: infinitivus, participium en gerundi(v)um (Kroon, Inleiding
Syntaxis, hfdst. 3, 4, 5);
• Vocabulaire: Basiswoordenlijst pp. 36-70;
• Lectuur: Latijnse poëzie op college en een zelfstandig pensum
(begeleid door docent)
• Hanteren hulpbronnen: grammatica’s, woordenboek, vertalingen.

Teaching Methods

- 2 + 1 uur morfologie en syntaxis;
- 2 uur lectuur;
- 1 uur begeleiding bij zelfstandige lectuur extra pensum

Method of Assessment

• Vocabulaire: aan verplichting voldaan (telt niet mee in cijfer)
• Tussentijdse toetsing grammatica tijdens de onderwijsperiode (samen
10%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten, plus een
proefvertaling over een ongelezen tekst (40%) (week 8)
• Individuele toetsing van de stof die in de 3 EC uitbreiding
zelfstandig is bestudeerd door middel van een werkstukje en/of
vertaling, en een mondeling afrondend tentamen (op individuele afspraak;
telt voor 50%)

Entry Requirements

• Eindexamen Latijn óf Geslaagd voor Basiscursus Latijn 2
• Daarnaast moet de module Latijn 1A zijn gevolgd.

Literature

• Basiswoordenlijst Babeliowsky et al. (als syllabus)
• Inleiding Syntaxis (Kroon) en Oefenboek (Koenen)
• Woordenboek Latijn-Nederlands (Pinkster)
• morfologie oefenmateriaal (als syllabus en digitaal)
• Syllabus met tekst en commentaar Latijns poëzie

Target Audience

• 2de jaars studenten Oudheidwetenschappen met eindexamen Latijn of
Basiscursus Latijn 2, die Latijn 1A hebben gevolgd
• Studenten Linguistics met eindexamen Latijn (of Basiscursus Latijn 2),
die Latijn 1A hebben gevolgd
• Keuzevakstudenten met eindexamen Latijn of Basiscursus Latijn 2, die
Latijn 1A hebben gevolgd

Additional Information

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

General Information

Course Code L_AABAOHW210
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. R. Risselada
Examiner dr. R. Risselada
Teaching Staff dr. R. Risselada

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: