Master Thesis Dutch Literature and Literary Field

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De masterfase van de studie wordt afgesloten met een masterscriptie. In
de scriptie geeft de student een verslag van een eigen onderzoek op het
gebied van de Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld. De
eindscriptie is een zelfstandig werkstuk waarin alle tijdens de studie
opgedane vaardigheden zijn terug te lezen: het werkstuk dient te
getuigen van gedegen kennis van de besproken stof, van inzicht in
theorie├źn en (vakgebonden) methodieken die spelen in een vakgebied
(kennis en inzicht). In het werkstuk formuleert de student zelfstandig
een onderzoeksvraag, een onderzoeksopzet met beargumenteerde
methodologische keuzes en analyseert de student met behulp van de
gekozen methoden en theorie├źn een deelonderwerp uit het vakgebied
(toepassen kennis en inzicht). De conclusies worden gepresenteerd op een
correcte wetenschappelijke wijze, waarbij de student blijk geeft van een
zelfstandige beoordeling van het materiaal en de gebruikte literatuur
(communicatie en leervaardigheden, oordeelsvorming).

Course Content

De voorbereidingen voor de masterscriptie beginnen na het kerstreces; de
scriptiewerkzaamheden worden voor de zomer afgerond. De studenten kiezen
zelf hun begeleider; indien nodig wordt er ingedeeld. Er wordt tijdens
het begin van het scriptietraject een scriptiecontract opgesteld met de
begeleider, waarin afspraken worden vastgelegd over de voortgang en
begeleiding; dit contract wordt ondertekend door student, begeleider en
tweede beoordelaar.

Teaching Methods

Zelfstandig werken aan de scriptie, onder regelmatige begeleiding van de
scriptiebegeleider; afspraken hierover worden vastgelegd in het
scriptiecontract.

Method of Assessment

Begeleider en tweede beoordelaar bepalen in overleg of en op welk niveau
is voldaan aan de eisen die aan een masterscriptie vanuit de opleiding
worden gesteld. Zie voor deze eisen de facultaire scriptieregeling en de
opleidingsspecifieke scriptiehandleiding, beide te vinden op VUnet. Ten
behoeve van de beoordeling vullen begeleider en tweede beoordelaar
onafhankelijk van elkaar een beoordelingsformulier in, inclusief
voorstel voor een cijfer. Doorgaans is het eindcijfer het gemiddelde van
deze twee cijfers. Indien begeleider en tweede beoordelaar meer dan een
vol punt met elkaar van mening verschillen, wordt de hulp van een derde
lezer ingeroepen.

Entry Requirements

Om aan de scriptie te mogen beginnen, moet de student minstens 24 EC van
de vakken van de master hebben behaald.

Literature

Afhankelijk van het gekozen onderwerp

Target Audience

Masterstudenten Nederlandse letterkunde en het literaire veld.

Additional Information

Studenten die een scriptie willen gaan schrijven, dienen tijdig contact
op te nemen met de beoogde scriptiebegeleider. Zie VUnet voor de
masterscriptie-handleiding en het model scriptiecontract.

General Information

Course Code L_AAMALTKSCR
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H. Moser
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: