Seminar Research Art

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De Onderzoekswerkgroep Kunst: Collectieonderzoek, is een werkcollege met
een aantal specifieke leerdoelen:
1. leren formuleren van een werkbare, wetenschappelijk verantwoorde én
voor een breed publiek interessante probleemstelling ten behoeve van
tentoonstelling,
2. het uitwerken en concretiseren daarvan in de vorm van een catalogus
met inleiding en entries,
3. het zelfstandig doen van kritisch en verantwoord onderzoek naar zowel
objecten als hun kunst- en cultuurhistorische context, afhankelijk van
de gekozen vraagstelling,
4. leren meedenken en -kijken in collectieve brainstormsessies,
5. inzicht verwerven in de omgang met digitale registratiesystemen voor
museale objecten en de conventies daarbij, inclusief nomenclatuur, en
6. leren schrijven op academisch én lezersvriendelijk niveau aan de hand
van de opdrachten.

Met bovenstaande leerdoelen bouwt de cursus voort op de tweedejaars
vakken Productie en Receptie, en Vooruitgang & Traditie, die de kennis
van de kunstgeschiedenis verdiepten, en op de cursus Visies en
Gezichtspunten (vanaf 2018: Historiografie van Kunst, Design,
Architectuur) waarin theorie van geschiedschrijving aan de orde kwam.
Vaardigheden opgedaan bij Academische Vaardigheden en
Onderzoekstechnieken worden geoefend, en uitgebreid met kennis en
oefening in registratiesystemen. Het formuleren van werkbare
probleemstellingen en uitvoeren daarvan staat centraal en bereidt voor
op de scriptie.

Course Content

Als museumconservator of tentoonstellingenbedenker moet je niet alleen
degelijk onderzoek kunnen doen naar individuele kunstobjecten, maar ook
creatieve ideeën kunnen inbrengen en uitwerken voor een intelligente,
spannende en kunsthistorisch verantwoorde presentatie van een ensemble
van kunstwerken. Deze cursus bereidt je voor op beide door je intensief
te begeleiden bij het formuleren en uitwerken van een concept voor een
(virtuele) tentoonstelling, waarvoor je de catalogus schrijft.
De cursus begint met het kritisch analyseren en beoordelen van
catalogusentries met betrekking tot gegevens over de fysieke kenmerken
van objecten en hun geschiedenis. Deze vaardigheden zijn nodig om
onderzoek te kunnen verrichten in musea, veilinghuizen en in
documentatiecentra als het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (RKD) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(voorheen ICN) , en bij digitale bronnen. We bezoeken relevante
instituten en hebben (gast)colleges van diverse onderzoekers met
ervaring op het gebied van dit type onderzoek. Voor je catalogus
formuleer je zelf een vraagstelling die je in een inleiding uitlegt en
uitwerkt. De vraagstelling komt terug en wordt beantwoord in de entries
bij in beginsel vijf zelf gekozen en grondig onderzochte kunstwerken die
tezamen een (virtuele mini-)tentoonstelling vormen. Alle vijf objecten
moeten ook worden beschreven in een database (COR geheten). In een
eerste mondelinge presentatie licht je toe wat je van plan bent (liefst
met het beoogde beeldmateriaal: boeken, kopieën, on-screen), in een
eindpresentatie (met lichtbeelden) wat je resultaten zijn. Aan het slot
lever je de catalogus schriftelijk in.

Teaching Methods

Werkcollege

Method of Assessment

Actieve deelname (15%) [leerdoelen 1, 4 , 5]
Referaat (15%) [leerdoelen 1, 2, 3]
Eindwerkstuk (catalogus) (70%) [leerdoelen 1, 2, 3, 5, 6]

De cursus wordt getoetst op (1) actieve deelname, inclusief meedenken
over andermans voorstellen, (2) de mondelinge (eind)presentatie, en (3)
het eindwerkstuk. Omdat het samen bedenken en uitwerken van ideeën een
belangrijk leerdoel van deze cursus is, wordt van iedere student een
actieve houding verwacht, hetgeen ook wordt meegenomen in de
eindbeoordeling (15%). Hoewel iedere student meerdere keren zal spreken
over zijn of haar concept en voortgang, wordt alleen de eindpresentatie
beoordeeld (15%). Het eindwerkstuk (de catalogus) wordt becijferd (70%)
en met de student persoonlijk nabesproken door de docent), onder meer op
criteria van creativiteit, moeilijkheidsgraad, betoogopbouw,
verantwoording en taalgebruik.

Entry Requirements

De cursussen uit jaar 1 en jaar 2 van de afstudeerrichting Kunst (of
equivalenten daarvan aan andere opleidingen) moeten allemaal zijn
gevolgd.

Target Audience

Derdejaarsstudenten MKDA met de afstudeerrichting Kunst.
Aanbevolen als voorbereiding op MA Museumconservator/Curating Art and
Cultures en de afstudeerrichting Kunst, Markt en Connaisseurschap.

General Information

Course Code L_KABAMKD304
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. J.P. ten Berge
Examiner dr. J.P. ten Berge
Teaching Staff dr. J.P. ten Berge

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Excursion
Target audiences

This course is also available as: