Disorders in Language and Hearing

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verkrijgen van inzicht in de werking van het menselijk gehoor in
relatie tot de ontwikkeling van gesproken taal, in het bijzonder bij
congenitaal dove kinderen.

Course Content

In deze cursus gaan we dieper in op de perceptie van spraak en taal bij
mensen met een gehoorbeperking. Tevens wordt het verwerven van gesproken
taal bij jonge congenitaal dove kinderen in detail besproken aan de hand
van recente artikelen. Zowel de ontwikkeling van de fonologie,
morfologie, syntaxis en algemeen cognitieve ontwikkeling van deze
kinderen komt aan bod. Vergelijkingen worden gemaakt tussen dove
kinderen met een cochleair implantaat en kinderen met ernstige
slechthorendheid die een klassiek hoortoestel dragen. Een deel van deze
cursus bestaat uit
presentaties van gastsprekers rondom het thema Kind, Taal en Gehoor.
Indien de groepsomvang het toelaat, krijgen de studenten ook de
mogelijkheid tot het uitvoeren van spraakperceptie- en taaltests.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges (4 uur in de week).

Method of Assessment

Onderdelen van toetsing zijn uitwerking van opdrachten behorende bij de
lezingen van de gastsprekers (20%) en mondelinge presentatie en/of paper
en/of schriftelijk tentamen (samen 80%). Beide onderdelen moeten
minimaal met 5.5 worden beoordeeld.

Entry Requirements

Spreken en Horen (BA3 CIW, specialisatie Toegepaste Taalwetenschap) of
vergelijkbare basiskennis van articulatorische en akoestische fonetiek
door zelfstudie.

Literature

Een recente literatuurlijst wordt ter beschikking gesteld bij de aanvang
van de colleges.

Target Audience

Master studenten Toegepaste taalwetenschap: Taalstoornissen; studenten
van andere faculteiten met belangstelling voor taal- en
gehoorproblematiek en recente revalidatiemethoden binnen dit domein en
voldoende taalwetenschappelijke voorkennis.

Additional Information

Aanwezigheid bij de gastcolleges Kind, Taal en Gehoor zijn verplicht.
Taal waarin het vak wordt gegeven is Nederlands; afhankelijk van de
gastspreker kan een gastlezing in het Engels gegeven worden.

General Information

Course Code L_WAMATWS014
Credits 6 EC
Period P2+3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: