Internal Medicine Clerkship

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Course Content

Het coschap start met 3 weken Klinisch Trainings Onderwijs (KTO), waarin
o.l.v. docenten expliciet tijd en aandacht is voor klinisch redeneren op
basis van een aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden
en voor het aanleren van discipline specifieke vaardigheden aan de hand
van contacten met patiënten. In de laatste week van het KTO maak je een
formatieve entreetoets. Tijdens het coschap maak je deel uit van het
(poli)klinisch behandelteam van bijvoorbeeld maag-, darm- en
leverartsen, internisten, longartsen of cardiologen en voer je onder
supervisie van A(N)IOS en stafleden zelfstandig taken uit zoals het
verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het schrijven van een
status, het opstellen van een plan voor aanvullende diagnostiek en
behandeling en het voordragen van een patiënt. Je doet je stages op
diverse verpleegafdelingen en in de polikliniek. Daarnaast doe je
ervaring op in avond- en weekenddiensten. Je ziet daarbij een mix van
acute en chronische patiënten.
Tijdens het coschap formuleer je een klinische vraagstelling en
beoordeel je de bijpassende literatuur in de vorm van een ''critical
appraisal of a topic' (CAT in de vorm van een PICO of referaat).
Ook maak je een opdracht farmacotherapie. Je vraagt actief feedback en
verzamelt die in het elektronische portfolio. Hierin worden ook
Klinische PraktijkBeoordelingen (KPB’s) afgenomen. Kennis van de
klinische condities Interne Geneeskunde, vaardigheden en professioneel
gedrag worden geïntegreerd toegepast en beoordeeld op het
basisartsniveau.

Teaching Methods

Werkcollege, training, hoorcollege, practicum, stage

Method of Assessment

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB). De
stagebeoordeling valt uiteen in twee onderdelen:
1. Mondeling examen klinisch redeneren, over deze toets is op Canvas
gedetailleerde informatie te vinden.
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
De STB wordt uitgedrukt in een cijfer (1-10). De studiepunten voor een
onderwijsonderdeel worden toegekend indien de toetsen behorend bij dit
onderdeel met een voldoende zijn afgesloten.

Literature

Zie kernboekenlijst

Additional Information

Duur van de stage: 12 weken, waarvan de eerste 3 weken KTO.

Explanation Canvas

Voor de Canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

General Information

Course Code M_MCIG15
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty VUmc School of Medical Sciences
Course Coordinator dr. A. Thijs
Examiner dr. A. Thijs
Teaching Staff

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Teaching Methods Seminar, Training, Other