Pupils, Education and Professional Guidance of Educational Needs

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doel van het vak is studenten deelgenoot te maken van gefundeerde
discussies over de vraag wat ‘goed onderwijs’ is - als visie en als
praktijk, daarbij rekening houdend met de maatschappelijke betekenis van
onderwijs (i.e., cultuuroverdracht, vorming van autonome en kritische
deelnemers aan culturele praktijken) en de kind-factoren (i.e.,
individuele leerlingkenmerken op cognitief, sociaal en emotioneel vlak)
die het onderwijs in verloop en opbrengsten beïnvloeden.

Course Content

In dit vak wordt de verbinding gelegd tussen algemene
onderwijspedagogische ideeën en praktijken en belangrijke
orthopedagogische begrippen (kind-gerelateerde factoren en problemen die
een rol spelen in het onderwijs). Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Centrale onderwijspedagogische begrippen (o.a. mens- en
maatschappijbeelden achter onderwijs, pedagogische kwaliteit van
onderwijs en functie van onderwijs) en actuele onderwijspedagogische
begrippen (bv. multiculturaliteit en toetsing), en

- Cognitieve, sociale en emotionele kind-gerelateerde factoren die het
onderwijs kunnen beïnvloeden, waarbij wordt gekeken vanuit de
verschillende perspectieven van kind, ouder, leerkracht, school (etc.)
naar de specifieke onderwijsbehoeften die horen bij de meest
kind-gerelateerde problemen die zich in de onderwijspraktijk voordoen
(bv. gedragsproblemen en -stoornissen, ontwikkelingsstoornissen).

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkgroepen, één opdracht (Pitch). Er wordt getoetst na
5 weken en na 10 weken.

Method of Assessment

- Tussentoets (combinatie van open vragen en meerkeuzevragen) en
eindtoets (combinatie van open vragen en meerkeuzevragen). Weging beide
45%.

- De opdracht (Pitch) telt voor 10% mee in het eindcijfer.

- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen

Aan het eind van het studiejaar kan het vak herkanst worden.

De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin ze
behaald zijn.

Literature

- Klarus, R. & Wardekker, W. (2011). Wat is goed onderwijs? Bijdragen
uit de pedagogiek. Den Haag: Boom Uitgevers.

- Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. (Reds.). (2014). Handboek
jeugdhulpverlening, deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen
en jongeren met problemen. Leuven: Acco.

- Aanvullende artikelen die via de studiehandleiding bekend worden
gemaakt.

Custom Course Registration

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamen-gelegenheid via VUnet. Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen, ze worden daarvoor ingedeeld via Canvas

General Information

Course Code P_BLEONBE
Credits 9 EC
Period P5+6
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator F.M. van der Wilt MSc
Examiner F.M. van der Wilt MSc
Teaching Staff dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
dr. M. Dobber
F.M. van der Wilt MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.