Family violence

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In dit vak leren studenten vanuit verschillende verklaringsmodellen te
kijken naar risicofactoren en gevolgen van geweld in gezinnen, met name
wat betreft de ontwikkeling van kinderen. Studenten leren om de
verschillende invalshoeken en theoretische modellen te gebruiken,
waarmee zowel wetenschappelijke als praktische vraagstukken kunnen
worden benaderd en geanalyseerd.
Specifieke leerdoelen van deze cursus zijn:
• je kunt verschillende factoren die een rol spelen bij risicovol
ouderschap en geweld in gezinnen beschrijven en herkennen en deze
relateren aan hedendaagse theorieën, methoden van onderzoek en
interventies gericht op gezinnen;
• je kunt kritisch reflecteren op wetenschappelijke vraagstukken en
wetenschappelijke onderzoek(-s methoden) rondom risicovol ouderschap en
geweld in gezinnen.
• je kunt theoretische verklaringsmodellen voor risicovol ouderschap en
kindermishandeling en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen
binnen deze gezinnen, relateren aan vraagstukken uit het veld van
jeugdhulp en jeugdbescherming.
• je kunt effectieve interventie elementen benoemen, vergelijken,
uitleggen en evalueren aan de hand van verschillende
verklaringsmodellen.

Course Content

In het kader van vroegtijdige signalering van problemen binnen gezinnen
is het belangrijk om aandacht te besteden aan ouders. Hoe beleven zij
het ouderschap, hoe gaan zij om met moeilijke opvoedsituaties en hoe
zien en interpreteren zij het gedrag van kind? Maar ook bij reeds
aanwezige signalen van kindermishandeling is meer inzicht in het
ouderschap en gezinsfunctioneren belangrijk met het oog op begeleiding
en interventie. Welke aspecten van het ouderschap zijn belangrijk als je
de invloed van ouders op de ontwikkeling van hun kinderen in kaart wilt
brengen? Op welke factoren zou je screening en diagnostiek moeten
richten en wanneer kun je spreken van ‘risicovol’ ouderschap?
In deze masterclass wordt er vanuit verschillende verklaringsmodellen,
waaronder de gehechtheidstheorie, sociaal cognitieve theorie en
psychobiologische modellen, gekeken naar kenmerken van risicovol
ouderschap waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zogenaamde
dynamische en statische factoren en de implicaties voor screening,
diagnostiek en interventie. Centraal in het vak staan mogelijke
verklaringen voor de vraag waarom sommige ouders, ondanks mogelijk de
beste bedoelingen, niet in staat zijn een veilige opvoedingsomgeving te
creëren voor hun kinderen. Vanuit een interdisciplinair (pedagogisch,
juridisch, en ontwikkelingspsychologisch) perspectief wordt literatuur
bestudeerd over risicovol ouderschap en diverse vormen (fysiek,
psychisch, seksueel) van gezinsgeweld, in het bijzonder van geweld tegen
kinderen. Als basis voor de evaluatie van bestaand onderzoek naar
risicovol ouderschap en geweld in gezinnen, omvat de literatuur
empirische artikelen die verschillende methoden van onderzoek
beschrijven.

Teaching Methods

niet van toepassing, dit vak wordt in 2019-20 niet gegeven

Method of Assessment

Tentamen

Literature

Artikelen (worden via Canvas bekend gemaakt) en dienen door de student
zelf te worden geraadpleegd via de UBVU.

Additional Information

Dit vak wordt in het jaar 2019-20 NIET gegeven.
In Periode 1 2019-20 zal een herkansing worden gegeven van dit vak.
In het jaar 2020-2021 zal dit vak naar alle waarschijnlijkheid een
gewijzigde opzet krijgen.

Dit vak kan als keuzevak gevolgd worden door medische studenten, rechten
(criminologie), bewegingswetenschappen, psychologie en andere
geïnteresseerde masterstudenten met een bachelor in de sociale-,
gezondheids- of gedragswetenschappen. Dit vak is geen keuzevak binnen de
masteropleiding Orthopedagogiek.

General Information

Course Code P_MGGEXTV
Credits 6 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. J.C. de Schipper
Examiner dr. J.C. de Schipper
Teaching Staff dr. J.C. de Schipper
dr. C.S. Jonkman
dr. M. Oosterman

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: