Learning and School Performance: Neurocognitive and Social Conditions

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In deze masterclass maakt de student kennis met recente inzichten in het
wetenschappelijk onderzoek naar neurocognitieve en sociale aspecten van
leerprocessen, alsmede de invloed van de onderwijsleeromgeving op het
lerende kind. De student leert hiaten identificeren in bestaand
onderzoek, stelt innovatieve onderzoeksvragen op en weet deze te
relateren aan zowel theoretische als maatschappelijke vraagstukken op
het gebied van schoolse vaardigheden en schools functioneren.
De student zal een academisch niveau in het opschrijven en presenteren
van onderzoeksideeën ontwikkelen en ook leren om wetenschappelijke
onderzoeksvoorstellen (en artikelen) van anderen kritisch te evalueren
(reviewen). Doelstellingen van de masterclass zijn derhalve tweeledig:
het stimuleert de academisch-analytische vaardigheden van de student en
het geeft een dieper theoretisch-inhoudelijk inzicht in de betreffende
thematiek.
De concrete leerdoelen van dit vak zijn als volgt geformuleerd:
— Je kunt een omschrijving (met voorbeelden) geven van de huidige stand
van zaken in wetenschappelijk onderzoek naar neurocognitieve en sociale
processen die een rol spelen bij leren/leerproblemen en schools
presteren.
— Je kunt hiaten identificeren in het huidige wetenschappelijk onderzoek
binnen het domein van leren en schools presteren.
— Je kunt innovatieve onderzoeksvragen opstellen en deze op theoretische
en praktische wijze onderbouwen.
— Je kunt op een academisch niveau onderzoeksideeën opschrijven (in de
vorm van een onderzoeksvoorstel/-aanvraag) en presenteren.
— Je kunt onderzoeksvragen, -methoden en -resultaten relateren aan de
mogelijkheden tot schoolmaatschappelijke kennisbenutting.
— Je kunt wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen en artikelen kritisch
beoordelen.

Course Content

In wetenschappelijk onderzoek naar —problemen bij— leren en schools
presteren hebben zowel neurocognitieve als contextuele benaderingen een
prominente plaats. Neurocognitieve theorieën proberen vanuit breinkennis
te beschrijven en verklaren hoe mensen leren en hoe problemen met de
schoolse vaardigheden het resultaat kunnen zijn van tekorten in zowel
domeinspecifieke vaardigheden (bv. teken-klankkoppeling) als elementaire
vaardigheden (bv. aandacht, geheugen, zelfregulatie). Contextuele
theorieën richten zich op de invloed van de onderwijsleeromgeving op het
lerende kind en de onderwijzende leraar.
De cursus is een inwijding in het onderzoek naar leren en schools
presteren zoals dat binnen de sectie Onderwijswetenschappen wordt
uitgevoerd. Drie docenten geven aan de hand van hun eigen onderzoek en
dat van anderen uitleg over (recente) theorievorming, vraagstellingen en
onderzoeksmethoden op een bepaald onderzoeksgebied binnen de
onderwijswetenschappen. Op basis hiervan schrijven en presenteren de
studenten een onderzoeksvoorstel waarin de ontwikkeling en toetsing van
een interventie- of screeningstool op het gebied van schools presteren
wordt uitgewerkt.
Voor deze Masterclass wordt van studenten een actieve studiehouding
verwacht.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges.

Method of Assessment

Onderzoeksvoorstel (75%) en een presentatie van dat voorstel (25%). Het
onderzoeksvoorstel schrijven studenten zowel individueel als
groepsgewijs. Beide deelresultaten moeten voldoende zijn, en zijn
uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de resultaten behaald zijn.
Tijdens het vak reviewen studenten ook elkaars onderzoeksvoorstellen. De
docent beoordeelt de ingeleverde review-verslagen als ‘voldoende’ of
‘onvoldoende’. De waardering 'voldoende' (voor alle geschreven reviews)
is voorwaardelijk voor het halen van het vak.

Literature

Artikelen die door de betreffende docent(en) worden opgegeven. De lijst
met artikelen wordt t.z.t. bekend gemaakt via Canvas/Studenthandleiding.

Additional Information

Maximum aantal deelnemers: 24 studenten.

Custom Course Registration

Notitie bij inschrijving: De master Orthopedagogiek kent drie masterclass vakken, te weten: Leren en Schools presteren, Stress en maladaptieve ontwikkeling, Risicovol ouderschap. Kies één masterclass die je wilt volgen. Inschrijving voor deze masterclass gaat via VUnet. Om studenten gelijk over de drie masterclasses te verdelen is er een maximaal aantal inschrijvingen vastgesteld. Indien een masterclass vol is, schrijf je dan in voor een masterclass waar nog wel plek is. Het is NIET toegestaan om je voor meerdere masterclasses in te schrijven. Als dat geconstateerd wordt, zullen die intekeningen geannuleerd worden.

General Information

Course Code P_MLERSCH
Credits 6 EC
Period P2+3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. M. van der Schoot
Examiner dr. M. van der Schoot
Teaching Staff dr. M. van der Schoot

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture