Business Economics I

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verkrijgen van voldoende kennis op het voor juristen relevante
terrein van het jaarrekeningenrecht. Het einddoel is
dat de student op elementair niveau een financiële administratie kan
lezen en bekend is met de relevante wetgeving op het gebied van de
financiële administratie voor ondernemingen.

Course Content

De verplichting voor ondernemingen om een financiële administratie bij
te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het
jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht.
Daarnaast zijn er ook verplichtingen opgenomen in de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een
jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) zullen
bij dit vak uitgebreid aan bod komen.

Onderwerpen die behandeld worden: Wet- en regelgeving, Balans, Winst- en
Verliesrekening, Vermogensvergelijking Kasstroomoverzicht, (notariële)
boekhouding, Journaliseren, Financiële analyse en Waardebepaling.

Teaching Methods

Gedurende zeven weken een maal per week 3 uur hoorcollege en een maal 3
uur werkcollege.

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen. Voor de eerste gelegenheid is het
mogelijk om een bonuspunt te behalen door het inleveren van opdrachten
en actieve participatie tijdens colleges.

Entry Requirements

* Het verdient de aanbeveling om pas aan Bedrijfseconomie II deel te
nemen als reeds actief is deelgenomen aan het vak Bedrijfseconomie I.

Literature

Jaarrekeninglezen voor juristen, De Geus e.a., Boom juridische
uitgevers, laatste druk (verplicht)
Casuïstiek jaarrekeninglezen, De Geus, Boom juridische uitgevers,
laatste druk (aanbevolen)
Jaarrekening MKB, Mansvelder e.a., Kluwer, laatste druk (aanbevolen)

Target Audience

Studenten notarieel recht en fiscaal recht.
Keuze vak voor overige studenten.

Additional Information

Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen 2, 7, 16 van de opleiding
Notarieel recht.

Recommended background knowledge

Er is geen voorkennis voor dit vak nodig.

General Information

Course Code R_BedrEcI
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. drs. P.R. de Geus
Examiner mr. drs. P.R. de Geus
Teaching Staff mr. drs. P.R. de Geus

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: