Contract Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan het eind van het vak Contractenrecht kunnen de studenten:
(1) vakliteratuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn;
Eindtermen: 7-9, 11
(2) de belangrijkste leerstukken van het contractenrecht op het terrein
van de inhoud en de niet-nakoming van overeenkomsten, hun
onderscheidende kenmerken, alsmede de verbanden die tussen die
leerstukken kunnen worden gelegd, herkennen, toelichten en hanteren aan
de hand van concrete voorbeelden; Eindtermen: 1-2, 9
(3) een contractenrechtelijk arrest lezen en vervolgens aangeven hoe dat
arrest is opgebouwd, wat de centrale vraag is waarover de rechterlijke
instanties zich hebben gebogen en wat de kernoverwegingen van die
instanties zijn geweest bij het beantwoorden van die vraag; Eindtermen:
7-9
(4) een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van
de te beantwoorden contractenrechtelijke rechtsvraag, alsmede met het
oog op het vergaren van informatie die kan worden gebruikt bij het
schriftelijk, volledig, gemotiveerd en met behulp van de wet en de
jurisprudentie beantwoorden van die rechtsvraag; Eindtermen: 8, 11-15,
17-18
(5) wetenschappelijke publicaties lezen en kritisch reflecteren op de
kennis die is opgedaan naar aanleiding van de leerstof die voor dit vak
dient te worden bestudeerd. Eindtermen: 7-9

Course Content

- Totstandkoming van overeenkomsten;
- Inhoud van overeenkomsten;
- Rechtsgevolgen van overeenkomsten (aanvulling en beperking);
- Algemene voorwaarden;
- Gevolgen van niet-nakoming;
- Overeenkomsten en derden.

Law in action
> Samenwerking met de praktijk
Het onderwijsmateriaal is mede ontwikkeld met praktijkmensen; De
complexe casusposities die in ons onderwijs worden gebruikt zijn
ontleend aan de praktijk en vormen dus een duidelijke
weerspiegeling van wat zich daar afspeelt; Studenten wordt
daarnaast gevraagd om afwisselend de positie van rechter, dan
wel schuldeiser of schuldenaar aan te nemen.
> Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Er wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de vraag hoe sommige
contractenrechtelijke leerstukken bij de maatschappelijke opkomst van de
ZZP'ers aansluiten (ter illustratie van bestaande verschillen in
mate van rechtsbescherming onder het contractenrecht). Ook wordt
aan de hand van de complexe casusposities duidelijk gemaakt of
en, zo ja, hoe het contractenrecht omspringt met crisissituaties
(economische crisis, dreigend faillissement van een
contractspartij).

Teaching Methods

Volgordelijk ziet het onderwijsleerproces er als volgt uit:
(1) Studenten lezen en bestuderen de verplichte leerstof voorafgaande
aan het hoorcollege mede aan de hand van zelfstudiehulpvragen en maken
een begin met de schriftelijke voorbereiding van de werkgroepopdrachten;
(2) Studenten volgen het hoorcollege, waarna zij de schriftelijke
voorbereiding van de werkgroepopdrachten afronden;
(3) Hierna worden de wekelijkse werkgroepopdrachten plenair besproken.

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Entry Requirements

Ingangseisen:
- het vak Inleiding verbintenissenrecht.

Literature

• C.J.H. Brunner, G.T. de Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink,
Verbintenissenrecht algemeen, Studiereeks Burgerlijk Recht,
Deventer: Kluwer 2018.
• Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk,
Rechtshandeling en Overeenkomst, Studiereeks Burgerlijk Recht.
• P. Klik, Koop en Consumentenkoop,Deventer: Kluwer 2017.
• In aanvulling op de bovenstaande literatuur behoren eveneens tot de
verplichte studiestof de artikelen, conclusies en noten waarnaar
specifiek wordt verwezen in de elektronische syllabus.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Additional Information

Bijdrage aan de eindtermen van de opleiding

Het vak Contractenrecht draagt bij aan het fundamenteel academisch werk-
en denkniveau waarover de afgestudeerde bachelor beschikt. Met dit vak
verkrijgt de bachelor:
- kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het Contractenrecht,
een hoofdonderdeel van het geldende privaatrecht, alsmede de systematiek
van dat rechtsgebied, met inbegrip van recente ontwikkelingen op dat
terrein;
- kennis van en inzicht in de doorwerking van het Europese recht in het
nationale contractenrecht.
Met dit vak beseft de bachelor dat het recht zich ontwikkelt en
manifesteert in een
maatschappelijke context (zie ook Law in Action);

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
> Analytische vaardigheden, waaronder
- het lezen, begrijpen en analyseren van juridische,
rechtswetenschappelijke teksten en betogen, zoals jurisprudentie en
wetgeving;
- het kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur,
onder meer vanuit rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief,
het reflecteren op de grenzen van het vakgebied, het analyseren en
opzetten van juridische argumentatiestructuren.
> Probleemoplossende vaardigheden. De afgestudeerde bachelor kan
- juridisch relevante feiten uit een feitencomplex selecteren en
kwalificeren;
- relevante rechtsregels selecteren met het oog op de oplossing van een
juridische casus;
- geselecteerde rechtsregels op een systematische wijze toepassen op
concrete gevallen ten einde de juridische casus op te lossen.
> Communicatieve vaardigheden. De afgestudeerde bachelor kan
- een (juridisch) betoog in correct en helder Nederlands (schriftelijk)
presenteren;
- een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat.

Explanation Canvas

Op Canvas worden de cursushandleiding en het werkboek van het vak
Contractenrecht gepubliceerd. De cursushandleiding bevat algemene
informatie over de opzet en inrichting van het onderwijs waaronder
belangrijke aanwijzingen over zelfstudie, de voorwaarden voor deelname
aan de wekelijkse werkgroep en tentaminering. Het werkboek bevat per
collegeweek een korte beschrijving van de in die week centraal staande
leerstukken, alsmede een opsomming van de studiestof die voor die week
moet worden bestudeerd. In het werkboek staan ook per collegeweek
zelfstudiehulpvragen, aandachtspunten met betrekking tot de te
bestuderen leerstukken en de opdrachten die voorafgaande aan de
werkgroep moeten worden voorbereid.

Recommended background knowledge

- het vak Inleiding goederenrecht

General Information

Course Code R_ContR
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator dr. mr. C.B.P. Mahe
Examiner dr. mr. C.B.P. Mahe
Teaching Staff dr. mr. C.B.P. Mahe
prof. mr. C.E.C. Jansen
mr. A.G.F.M. Flos

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: