Capita Tort Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aansprakelijkheid en verzekering zijn nauw met elkaar verbonden. Zonder
de aanwezigheid van verzekeringen zou een groot aantal ontwikkelingen in
het aansprakelijkheidsrecht, zoals de opkomst van
risicoaansprakelijkheid en de ruime toerekening bij personenschade, niet
mogelijk zijn geweest. In dit 'losse' onderdeel van het Verdiepingsvak
aansprakelijkheid en verzekering wordt aandacht besteed aan onderwerpen
als: de specifieke bewijsregels die zijn ontstaan op het terrein van de
werkgeversaansprakelijkheid en de medische aansprakelijkheid en de
manier waarop bij letselschade de omvang van de schade wordt
vastgesteld.

Het vak heeft tot doel de studenten te laten zien hoe het
aansprakelijkheidsrecht in de praktijk functioneert (law in action).
Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in de letselschadepraktijk of
onderhouden nauwe banden daarmee. Het komt regelmatig voor dat studenten
via dit vak een stageplaats verkrijgen in de praktijk van het
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Het vak draagt bij aan bijna alle eindtermen van de masteropleiding
Rechtsgeleerdheid, maar in het bijzonder aan eindtermen 3 (het besef dat
het
recht zich ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context),
7 (literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren, interpreteren
en kritisch beschouwen), 8 (rechtsregels afleiden uit concrete
gevallen), 9 en 10 (complexe casus analyseren en zelf oplossen) en 13
(opstellen van een juridisch betoog).

Na het volgen van dit vak heeft de student:
o Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van het
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
o Kennis van de relevante leerstukken en bewijsregels op het gebied van
het aansprakelijkheidsrecht, zoals de omkeringsregel, het verlies van
een kans en de invloed van predisposities en pre-existente aandoeningen
op de toerekening van letselschade
o Kennis van de wijze waarop in de letselschadepraktijk de omvang van de
schadevergoeding, daaronder begrepen het smartengeld, wordt vastgesteld
o Inzicht in de stelplicht en bewijslastverdeling bij
werkgeversaansprakelijkheid, met name bij beroepsziekten zoals
mesothelioom, longkanker, organisch psychosyndroom, RSI en burnout
o De benodigde kennis voor het oplossen van een casus waarin de
zorgplicht van de werkgever aan de orde is

Course Content

In de colleges die behoren tot dit onderdeel zal specifieke aandacht
worden besteed aan de werkgeversaansprakelijkheid en de
aansprakelijkheid voor medische fouten. In beide gevallen gaat het om
een schuldaansprakelijkheid, maar in de jurisprudentie worden aan de
zorgplicht van de werkgever aanzienlijk strengere eisen gesteld dan aan
die van de medicus. De strenge zorgplicht van de werkgever vormt het
onderwerp van de paperopdracht die in de eerste weken van het vak moet
worden geschreven. In de weken daarna wordt aandacht besteed aan de
ingewikkelde stelplicht en bewijslastverdeling bij beroepsziekten, zoals
mesothelioom, longkanker, het organisch psychosyndroom (de
‘schildersziekte’), RSI en burnout. Deze ziekten hebben vaak meerdere
mogelijke oorzaken, waardoor het bewijs van causaal verband voor
moeilijkheden zorgt. Tegen deze achtergrond zijn leerstukken ontstaan
als de omkeringsregel en de proportionele aansprakelijkheid. Bij
medische aansprakelijkheid spelen causaliteitsproblemen eveneens een
belangrijke rol. Achteraf is namelijk vaak niet goed vast te stellen of
de verslechterde gezondheid van de patiënt het gevolg is van een reeds
aanwezig ziektebeeld of de fout van de arts. Hier is het leerstuk van
het verlies van een kans tot ontwikkeling gekomen.

Behalve voor de vaststelling van de aansprakelijkheid, bestaat binnen
het onderdeel Aansprakelijkheidsrecht ook aandacht voor de bepaling van
de omvang van de schadevergoeding. Hoe wordt bij letselschade de hoogte
van het smartengeld vastgesteld? Welke schadeposten komen voor
vergoeding in aanmerking? Hoe wordt toekomstige schade berekend? En
welke mogelijkheden bestaan er voor het slachtoffer van een misdrijf om
zijn of haar schade in het strafproces te verhalen op de dader? Tot slot
wordt aandacht besteed aan de schadebeperkingsplicht van de benadeelde,
in het bijzonder de verplichting om mee te werken aan
arbeidsre-integratie.

Teaching Methods

In wekelijkse hoorcolleges wordt de voorgeschreven stof behandeld en
tegen een bredere achtergrond geplaatst. Daarbij wordt de materie
geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden. Een groot deel van de
colleges wordt verzorgd door docenten die zelf werkzaam zijn in de
praktijk van het verzekeringsrecht. Tijdens de werkcolleges zelf wordt
een actieve bijdrage van de student verwacht in de vorm van deelname aan
discussies. Een hoorcollege zal worden besteed aan de nabespreking van
de gemaakte paperopdrachten. Aan het einde van de collegereeks zal een
oefententamen worden besproken. Aanwezigheid bij de colleges is niet
verplicht.

Method of Assessment

Tijdens de cursus wordt een paperopdracht verstrekt.
Deze bestaat meestal uit het schrijven van een noot bij of een
procesadvies over een uitspraak of een arrest en dient individueel door
de student te worden gemaakt. De omvang van de paper mag niet meer
bedragen dan 1400 woorden. Het cijfer voor de paperopdracht telt voor
25% mee voor het eindresultaat van het vak als geheel. De papers worden
nabesproken tijdens een van de colleges.
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit betreft een
open boek tentamen, waarbij de studenten alle literatuur en
jurisprudentie en hun eigen aantekeningen mogen meenemen naar het
tentamen. Het tentamen bestaat uit een aantal casus met steeds een of
meer vragen. Het cijfer voor het tentamen telt voor 75% mee voor het
eindresultaat van het vak als geheel. Om het vak met een voldoende te
kunnen afronden, wordt als voorwaarde gesteld dat voor het schriftelijk
tentamen een voldoende is behaald (een onvoldoende voor het tentamen kan
dus niet worden gecompenseerd met een voldoende voor de paperopdracht).

Entry Requirements

Geen

Literature

De literatuur bestaat uit een handboek, een aantal wetenschappelijke
artikelen, rapporten en eventueel nieuwsberichten. Het boek zal moeten
worden aangeschaft; de overige stof zal via Canvas beschikbaar worden
gesteld.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Custom Course Registration

Voor het vak Capita aansprakelijkheid kan niet los worden ingeschreven. De inschrijving voor het vak verloopt via het vak Verdieping aansprakelijkheid en verzekering.

Recommended background knowledge

Studenten die dit vak willen volgen, wordt aanbevolen eerst het vak
Aansprakelijkheidsrecht te volgen.

General Information

Course Code R_Csaansp
Credits 6 EC
Period P1+2+3
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. dr. A.J. Van
Examiner mr. dr. A.J. Van
Teaching Staff

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: