Litigation

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak De civiele rechtspraktijk heeft tot doel dat studenten meer
inzicht krijgen in de civiele rechtspraktijk en meer zicht krijgen op
hun eigen toekomstige bijdrage als jurist aan conflictoplossing en
geschilbeslechting in die civiele rechtspraktijk. Een nevendoel van het
vak is meer vertrouwd te raken met de gangbare mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de civiele rechtspraktijk. Het
vak beoogt de afstand tot de verschillende beroepen in de civiele
rechtspraktijk te verkleinen.

Na afloop van het vak zijn studenten in staat om complexe juridische
vraagstukken op het terrein van de procedure in eerste aanleg te
analyseren, te interpreteren en zelfstandig op te lossen. Meer dan bij
het vak Burgerlijk procesrecht en Insolventierecht in het tweede
bachelorjaar wordt het accent gelegd op inzicht in de materie (er wordt
bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan procesbeginselen en aan het in de
praktijk zeer belangrijke 'stellen, betwisten en bewijzen') en het
toepassen van verworven kennis en inzichten op ingewikkelde juridische
en maatschappelijke vraagstukken.
Tijdens de werkgroepen wordt een actieve houding van de studenten
gevraagd en wordt verwacht dat zij in staat zijn mondeling een goed
onderbouwd antwoord op casusvragen te geven en een standpunt in te nemen
in een debat over een bepaald vraagstuk. De mondelinge vaardigheden
worden ook geoefend tijdens het naspelen van een mondelinge zitting bij
de rechter.

Het vak draagt bij aan vrijwel alle eindtermen van de master
Rechtsgeleerdheid. In het bijzonder wordt voor dit vak gewezen op de
relevantie van de eindtermen:4 (RCH/NOT), 9 (RCH/NOT), 10 (RCH/NOT) en
15 (RCH) resp. 14 (NOT).

Course Content

In dit (gebonden) keuzevak staan de verschillende facetten van de
civiele procedure in eerste aanleg centraal. Denk daarbij onder meer aan
procesbeginselen, het analyseren van een geschil door een advocaat of de
rechter om zo de juiste afdoeningswijze te kunnen bepalen, het voeren
van een procedure en het belangrijke 'stellen, betwisten en bewijzen'.
Alle spelers in de civiele rechtspraktijk komen aan de orde, in het
bijzonder partijen, hun advocaten, de rechter en de griffier. Evenals in
het Verdiepingsvak Conflictoplossing, mediation en onderhandelen wordt
ernaar gestreefd de horizon van studenten te verbreden door de betekenis
van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van
de manier waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen,
ingeperkt en opgelost. Ook in dit vak gaat het niet alleen om verwerving
van kennis, maar evenzeer om ontwikkeling van een professionele attitude
die past bij de beroepsrol van rechter of rechtsbijstandsverlener in een
gejuridiseerde conflictsituatie. In dit vak wordt, onder meer door
samenwerking met de rechtbank en advocatenkantoren, gebruik gemaakt van
de locatie van de VU op de Zuidas. De ontwikkeling van schriftelijke en
mondelinge vaardigheden neemt een belangrijke plaats in binnen dit vak.

Dit vak kent een sterk Law in Action-profiel. Bij een aantal onderwerpen
wordt het perspectief omgedraaid: niet een rechtsgebied, maar een
maatschappelijk probleem wordt centraal gesteld. Een voorbeeld betreft
de vraag naar de rol van de rechter, die vanuit verschillende
invalshoeken wordt belicht. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met
de praktijk (college op een advocatenkantoor, leren compareren en een
gastcollege). Studenten maken hierdoor ook kennis met de arbeidsmarkt.
Ten slotte wordt dit vak praktisch ingestoken. Studenten doen kennis op
en leren vaardigheden aan die voor een jurist in de procespraktijk
(bijvoorbeeld een advocaat of rechter) onontbeerlijk zijn.

Teaching Methods

Verplichte werkgroepen en hoorcolleges.
Eén van de hoorcolleges wordt verzorgd bij een advocatenkantoor op de
Zuidas; in één van de onderwijsweken wordt door de studenten een
comparitie na antwoord nagespeeld bij de rechtbank Amsterdam. Ook wordt
een gastcollege gegeven (bijvoorbeeld over een nieuw fenomeen als de
schuldenrechter).

Method of Assessment

Een geroosterd afsluitend schriftelijk tentamen.
Voorts kunnen met tussentijdse opdrachten bonuspunten behaald worden.

Literature

De leerstof wordt bekendgemaakt via Canvas.

Target Audience

Reguliere studenten.

Het vak staat ook open voor bijvakstudenten en
contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Recommended background knowledge

Het verplichte BA-vak Burgerlijk Procesrecht en Insolventierecht, het
Profielvak Conflictoplossing en geschilbeslechting en het Verdiepingsvak
Conflictoplossing, mediation en onderhandelen.

General Information

Course Code R_DCRP
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. E.F. Groot
Examiner mr. E.F. Groot
Teaching Staff mr. E.F. Groot
prof. mr. L.M. Coenraad
prof. mr. drs. G. de Groot

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: