Law of Succession I (M)

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak Erfrecht I heeft tot doel het verkrijgen van een academisch
werk- en denkniveau in het versterf- en testamentair erfrecht tot het
overlijden, mede gezien vanuit het perspectief van de centrale rol die
de notaris speelt bij het opstellen van testamenten.
De student verdiept zijn kennis en inzicht in het erfrecht aan de hand
van de hiervoor genoemde drie thema's.
Studenten zijn in staat de voorgeschreven literatuur, wetgeving en
jurisprudentie te lezen, te begrijpen en te analyseren. Zij kunnen uit
een complex van feiten relevante informatie selecteren, het juridische
probleem formuleren, relevante wetsartikelen en jurisprudentie toepassen
op het feitencomplex, regelgeving interpreteren, afwegingen maken en
vervolgens een oplossing geven voor het juridische probleem alsmede de
keuze voor de gekozen oplossing motiveren. Deze vaardigheden worden aan
de hand van casus in de werkgroepen toegepast. Daarnaast oefenen de
studenten het vinden van wetenschappelijke artikelen, lezen en
interpreteren zij deze, presenteren zij deze en reflecteren zij en
debatteren zij over de artikelen.
Na het volgen van dit vak is een student in staat om zelfstandig een
praktisch en/of dogmatisch vraagstuk op het gebied Erfrecht I op een
kritische wijze te analyseren, gebruikmakend van bronnen uit literatuur
en wetgeving, en op basis van daarvan een met argumenten onderbouwde
mening te formuleren.
Het vak draagt bij aan de eindtermen 1-15 van de notariële opleiding.

Course Content

Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW en betreft de voorschriften die de
overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere
(rechts-)personen regelt.
Bij Erfrecht I worden de volgende onderwerpgroepen behandeld:
1. De situatie waarin er geen testament gemaakt is (de leerstukken
versterferfrecht, wettelijke verdeling en wilsrechten;
2. De situatie waarin een testament is gemaakt (de leerstukken uiterste
wilsbeschikking, makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde)
3. De wettelijke rechten die echtgenoten en kinderen hebben (de
leerstukken legitieme en andere wettelijke rechten)

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Het erfrecht wordt behandeld vanuit aandacht voor de rechtszekerheid van
alle erfrechtelijke rechtsverkeer, zowel vanuit de testateur, de
erfgenamen als mede vanuit de rol van de notaris.

Teaching Methods

Er wordt twee uur per week hoorcollege gegeven en vier uur per week
werkgroepen, waarvan twee uren casus oplossen en twee uren presenteren
van wetenschappelijke artikelen en opponeren tegen de presentatie van de
artikelen. Aanwezigheid is niet verplicht, maar sterk aangeraden.

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen en een essay.

Literature

Verplicht:
Prof. Mr. Martin Jan van Mourik, Prof. mr. Bernard Schols, Prof. mr.
Freek Schols, Prof. mr. Leon Verstappen, Prof. mr. Boudewijn Waaijer,
Handboek erfrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.
Mr. R.L. Albers-Dingemans, Prof. mr. W. Breemhaar, Mr. J.Th.M. Diks, Mr.
dr. M.S. van Gaalen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Dr. mr. F. Schonewille, Mr.
A.M. Steegmans, Rechtspraak Erfrecht, Den Hag: SDU, laatste druk (dit
boek wordt ook gebruikt bij het vak Erfrecht II).
Rechtspraak Personen- en familierecht, 5e gewijzigde druk, Prof. mr.
W.G. Huijgen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Prof. mr. L.C.A. Verstappen, Prof.
mr. S.F.M. Wortman, Den Haag: SDU laatste druk (ook te gebruiken bij
Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht II).
WPNR 2004 Werkgroep deontologie nieuw erfrecht van de KNB, ‘Enige
beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap’, WPNR
2004, 6585. Reacties WPNR 2005, 6607; WPNR 2005,6627; WPNR 2006, 6687.

De artikelen die elke week deel uitmaken van de opdrachten van de tweede
werkgroep. De artikelen zijn geen tentamenstof.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Additional Information

Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen 1-4, 16, 17 van de
bacheloropleiding Notarieel recht.
Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen1-17 van de masteropleiding
Rechtsgeleerdheid.

Recommended background knowledge

De vakken:
- Inleiding goederenrecht of Beginselen privaatrecht I
- Inleiding verbintenissenrecht of Beginselen privaatrecht II.

General Information

Course Code R_ErfIIM
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. dr. M.R. Kremer
Examiner mr. F.A. Groote Wassink
Teaching Staff mr. F.A. Groote Wassink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: