Private International Law (for Civil Notaries)

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het oplossen van internationale notarieel-juridische problemen, waarbij
meerdere rechtsstelsels voor toepassing in aanmerking komen.

Course Content

Internationaal privaatrecht (IPR) kan worden omschreven als het geheel
van regels betreffende privaatrechtelijke rechtsverhoudingen die
internationale aspecten vertonen, doordat zij met meerdere
rechtsstelsels verbonden zijn. Ook in de notariƫle praktijk zal men met
deze rechtsverhoudingen te maken krijgen. Zo kan een in Nederland
opengevallen nalatenschap toebehoord hebben aan een erflater met een
buitenlandse nationaliteit of vermogensbestanddelen omvatten die in het
buitenland gelegen zijn (bijvoorbeeld een huis of een effectendepot).
Ook kan de geldigheid van een door een Nederlander in het buitenland
gemaakt testament discutabel zijn. Voorts doen huwelijken tussen
echtgenoten van verschillende nationaliteit vragen van internationaal
huwelijksgoederenrecht rijzen.

Teaching Methods

Hoorcolleges

Method of Assessment

Mondeling tentamen

Literature

-Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen en Wetten,
uitgave T.M.C. Asser Instituut/Stichting Ars Aequi;

-Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak, uitgave T.M.C. Asser
Instituut;

-L. Strikwerda, S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse
internationaal
privaatrecht, 12e druk, Kluwer: Deventer 2019;

-Teksten en documenten vermeld op dan wel beschikbaar via Canvas.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Additional Information

Het vak voldoet bijna aan alle eindtermen van de masteropleiding
Notarieel recht. In het bijzonder is de afgestudeerde in staat de aan
hem of haar voorgelegde maatschappelijke problemen op het terrein van
het internationaal privaatrecht te analyseren, beoordelen en een
oplossing voor zulke problemen aan te dragen. Aangezien het tentamen
mondeling plaatsvindt, dient de afgestudeerde ook bekwaam te zijn in het
gebruik van correct Nederlands waarbij hij of zij de antwoorden op een
gefundeerde en beargumenteerde wijze moet weergeven.

General Information

Course Code R_Int.privN
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. M. Zilinsky
Examiner mr. M. Zilinsky
Teaching Staff mr. M. Zilinsky
prof. mr. P. Vlas
prof. mr. J.W. Rutgers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: