Qualitative Research Methods for Criminology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Bij dit vak staan enkele leerdoelen centraal. Studenten dienen na
afloop:
- in algemene zin bekend te zijn met het opzetten en uitvoeren van
kwalitatief onderzoek en moeten in grote lijnen weten hoe dit verschilt
van kwantitatief onderzoek;
- vaardigheden te hebben ontwikkeld om een kwalitatief interview te
kunnen afnemen en transcriberen met gebruikmaken van daarvoor bestemde
software;
- vaardigheden te hebben ontwikkeld voor het uitvoeren van een
observatie en het vastleggen ervan in fieldnotes;
- inzicht te hebben in het soort data dat met deze methoden wordt
verzameld en in algemene zin te weten hoe deze data geanalyseerd kunnen
worden;
- in staat te zijn op het gebruik van kwalitatieve methoden in eigen
onderzoek kritisch te reflecteren en daarvan op heldere wijze verslag te
doen

Course Content

In dit vak staan diverse kwalitatieve methoden van onderzoek centraal,
alsmede hun theoretische inbedding. Deze methoden worden in het vak
toegepast op een door de student zelf gekozen casus of onderwerp. De
casus wordt onderzocht aan de hand van (1) interviews en (2)
observaties. Voor elk van de twee methoden dienen twee opdrachten te
worden uitgevoerd. In Practica wordt geoefend en worden opdrachten
voorbereid en besproken. De reeks wordt afgesloten met een laatste
opdracht in de vorm van een Slotbeschouwing.

Law in action
Samenwerking met de praktijk
Studenten doen zelf een beknopt onderzoek naar een onderwerp dat
criminologisch relevant is. Ze gaan zelf data verzamelen door midden van
twee interviews en twee observaties. Ze gaan dus zelf ‘het veld’ in, al
zit er nogal wat variatie in de keuze van onderwerpen.

Teaching Methods

De cursus bestaat uit zeven hoorcolleges en negen practicum
bijeenkomsten

Method of Assessment

Gewijzigd november 2015:
- Schriftelijk tentamen (50%)
- Slotbeschouwing (50%)

Literature

T. Decorte & D. Zaitch (eds.) (2016) Kwalitatieve methoden en technieken
in de criminologie (derde druk). Leuven: Uitgeverij Acco.

General Information

Course Code R_MTKCO
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator dr. F.H.M. van Gemert
Examiner dr. F.H.M. van Gemert
Teaching Staff dr. F.H.M. van Gemert

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical