Environmental Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak is gericht op het bijbrengen van kennis en inzicht in de
achtergronden en vormgeving van het omgevingsrecht, in het bijzonder het
ruimtelijke ordeningsdeel daarvan. De student moet deze achtergronden en
vormgeving mede in het licht van
nieuwe wetgevingsontwikkelingen evalueren. Daarnaast komen
energierechtelijke thema's die verband houden met klimaatverandering aan
de orde, in verbinding met het ruimtelijk ordeningsrecht.

Course Content

Het vak Omgevingsrecht is gericht op het bijbrengen van kennis en
inzicht in de achtergronden en vormgeving van het ruimtelijk
omgevingsrecht. Over dit rechtsgebied is veel te doen, vooral omdat het
in de loop van tientallen jaren enorm is uitgedijd en verbrokkeld. Om
hieraan een eind te maken is de Omgevingswet vastgesteld, waarin zeer
veel wettelijke regelingen zijn geïntegreerd. Op dit moment wordt
gewerkt aan de vier bijbehorende amvb'en en invoeringswetgeving. De
regering heeft het voornemen de wet in 2019 in werking te laten treden.
De nadruk ligt in dit vak op het gemeentelijk niveau. Op dat niveau
worden op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) regels vastgesteld
waardoor burgers worden gebonden, waarbij de belangrijkste rol is
weggelegd voor het bestemmingsplan. Aan dit plan, dat tegenwoordig
digitaal wordt vastgesteld en bekendgemaakt, wordt in het vak veel
aandacht besteed. Onder meer komen de voorbereiding, de vormgeving en de
juridische betekenis aan de orde, evenals de relatie met plannen van
andere overheden: Rijk en provincie. Eveneens worden de verschillende
manieren om van een bestemmingsplan af te wijken, behandeld. In het vak
wordt op ruime schaal aandacht gegeven aan een vergelijking van het
bestemmingsplan en zijn opvolger onder de Omgevingswet, het
omgevingsplan.
Het bestemmingsplan heeft bindende werking doordat aanvragen om
omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo))
eraan getoetst moeten worden. In verband hiermee wordt in het vak ruime
aandacht besteed aan de hoofdlijnen van de Wabo en het daarin opgenomen
vergunningstelsel, in het bijzonder met betrekking tot bouwactiviteiten.
Ook hier wordt vooruitgeblikt naar het vergunningsysteem van de
Omgevingswet.
Verder komen aan de orde verschillende aspecten van het grondbeleid van
gemeenten, het beleid dat is gericht op de uitvoering van ruimtelijke
plannen. Dit grondbeleid heeft het als gevolg van de slechte economische
situatie moeilijk gehad. We gaan in op de oorzaken en de gevolgen, aan
de hand van echte casus. Verder gaan we gedetailleerd in op de
wettelijke instrumenten die de gemeente in het kader van het grondbeleid
kan gebruiken: het in rekening brengen van ruimtelijke kosten, het
voorkeursrecht en onteigening.
Ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Wegens deze schade kan op
basis van art. 6.1 Wro een tegemoetkoming worden verstrekt. In het vak
wordt aandacht besteed aan de regelgeving en jurisprudentie van dit
schadevergoedingsysteem.
In dit vak komen ook juridische aspecten van de energietransitie aan de
orde.

Eindtermen: 1,3-5, 7-10, 12, 14-16.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Teaching Methods

Het onderwijs wordt in de vorm van intensieve hoorcolleges gegeven. De
studenten moeten de voorgeschreven studiestof zelfstandig bestuderen aan
de hand van het van tevoren ter beschikking gestelde studierooster.
Tijdens de colleges wordt kennis van de stof verondersteld en gaat het
er vooral om inzicht te krijgen in de achtergronden van het
omgevingsrecht, met als doel ontwikkelingen in dat recht te kunnen
evalueren.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

Van Buuren cs, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, laatste druk.
Op Canvas wordt aanvullende literatuur ter beschikking gesteld, evenals
jurisprudentie.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Additional Information

Voor een aantal weken geldt dat studenten een paper of opdracht n.a.v.
een praktijkcasus (Law in Action-element) moeten maken.

General Information

Course Code R_OmgRI
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator prof. dr. A.R. Neerhof
Examiner prof. dr. A.R. Neerhof
Teaching Staff prof. dr. A.R. Neerhof

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: