Social Security Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na het met goed gevolg afsluiten van dit vak:

- heeft de student inzicht in de grondslagen van de Nederlandse sociale
zekerheid;
- heeft de student inzicht in de samenhang tussen het arbeidsrecht en
het sociale zekerheidsrecht;
- is de student in staat een casus over het sociale zekerheidsrecht of
op het snijvlak van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht op te
lossen;
- heeft de student voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om
zelfstandig wijzigingen en ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht
te doorgronden;
- kan de student kritisch over wijzigingen en ontwikkelingen in het
sociale zekerheidsrecht na denken.

Course Content

Context en achtergrond:

Het sociale zekerheidsrecht kent vele perspectieven. Denk aan de
werknemer die door ziekte of ontslag zonder inkomen zit, de werkgever
die een loonsanctie krijgt als hij zich onvoldoende inspant bij de
re-integratie van een zieke werknemer of het bestuursorgaan dat
uitkeringsfraude moet tegengaan en wiens medewerkers daarom huisbezoeken
afleggen.
Voor arbeidsrechtjuristen is inzicht in sociale zekerheidsrecht van
cruciaal belang. Wanneer risico’s moeten worden ingeschat bij ontslag en
ziekte, is het noodzakelijk te weten welke gevolgen deze zaken hebben
voor de sociale zekerheidsuitkering. Ook voor studenten die zich
verdiepen in het staats- en bestuursrecht zijn de regelingen in het
sociale domein van groot belang. Kennis van het sociale zekerheidsrecht
vergroot het begrip van de taak en bevoegdheden die gemeenten binnen het
sociaal domein hebben.

We behandelen in dit vak de volgende thema’s:

- de Ziektewet en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
voor partijen
- de Werkloosheidswet en de hieruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen voor partijen
- de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en hieruit
voortvloeiende rechten en verplichtingen voor partijen
- de Participatiewet en hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
voor partijen
- bevoegdheden van bestuursorganen in de uitvoering en handhaving van
sociale zekerheidswetten, zoals de gevolgen van samenwonen op het recht
op een uitkering, de proportionaliteit van boetes, de reikwijdte van
onderzoeksbevoegdheden (bijv. bij huisbezoek) en dwangarbeid bij
uitkeringsgerechtigden.

Teaching Methods

1 x per week hoorcollege en 1 x per week werkgroep

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en schrijfopdracht

Literature

G.J. Vonk en S. Klosse, Hoofdzaken sociale zekerheidsrecht, BjU, laatste
druk
W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving, Kluwer, laatste druk
Jurisprudentiereader (digitaal via het intranet, Canvas)

Aanvullende literatuur wordt op het intranet geplaatst (Canvas).

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Recommended background knowledge

Aanbevolen wordt dat de student het vak Sociaal Recht en het vak
Bestuursrecht van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de VU heeft
gevolgd, of soortgelijke vakken bij een andere opleiding.

General Information

Course Code R_Soc.zekerh
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. L. van den Berg
Examiner mr. L. van den Berg
Teaching Staff mr. dr. W.L. Roozendaal

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: