Statistics II

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De studenten kennis laten maken met de theorie en praktijk van de
statistische analyse van criminologische gegevens. De student krijgt
kennis van en inzicht in het toetsen van hypothesen. Daarnaast leert de
student verbanden tussen variabelen te onderzoeken. In bredere zin
draagt de opgedane kennis in Statistiek II bij aan het inzicht in de
methoden en technieken die in criminologisch onderzoek kunnen worden
gehanteerd.

Course Content

Toetsende statistiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan toetsen van
verbanden en interpreteren van resultaten met behulp van het
computerprogramma SPSS.

1. Hypothesetoetsing: twee gemiddelden;
2. Hypothesetoetsing: twee varianties;
3. Power en steekproefgrootte;
4. Enkelvoudige variantieanalyse: meer dan twee gemiddelden;
5. Meervoudige vergelijking;
6. Tweeweg variantieanalyse;
7. Lineaire regressie vervolg;
8. Multipele regressie;
9. Andere maten voor het verband tussen twee variabelen;
10. Chi-kwadraattoetsen;
11. Andere niet-parametrische toetsen.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Rechtsgebieden spelen in dit vak nauwelijks een rol. Het is juist
een maatschappelijk probleem dat aanleiding is voor verder
empirisch onderzoek en daarbij komen ook de methoden in
Statistiek I en II om de hoek komen kijken.

Teaching Methods

In het vak Statistiek I worden verschillende onderwijsvormen
gecombineerd. Studenten doen kennis op door het bestuderen van de
literatuur en het volgen van hoorcolleges. Daarbij is het van belang dat
deze kennis niet alleen gereproduceerd kan worden, maar ook kan worden
toegepast. Om dit te leren gaan studenten ook zelf met de stof aan de
slag. Hiervoor zijn werkgroepen ontwikkeld waarin sommen - die ter
voorbereiding zijn gemaakt - worden besproken. In de SPSS practica gaan
studenten zelf met het computerprogramma SPSS aan de slag. Aanwezigheid
bij de SPSS practica is verplicht.

Method of Assessment

Geroosterde digitale tentamens

Literature

Moore, D.S. & G.P. MacCabe (2006). Statistiek in de praktijk.
Theorieboek.
Huizingh, E. (2014). Inleiding SPSS 22.

General Information

Course Code R_Stat.II
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator dr. V.R. van der Geest
Examiner dr. V.R. van der Geest
Teaching Staff dr. V.R. van der Geest
dr. M.V. van Koppen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group, Practical