Specialization Corporate Law (corporate restructuring, non profit organisations, and cooperatives)

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Met de studenten wordt het recht betreffende non profitorganisatie en
cooperaties aan de hand van hoofdthema's doorgewerkt. Daarbij wordt
nadrukkelijk aandacht
besteed aan de inrichting van non profitorganisaties en coöperaties
(governance). Na afronding van de cursus hebben de studenten begrip van
het intern en extern functioneren van non profitorganisaties en
cooperaties en de verhoudingen van de bij de organisatie betrokkenen tot
de rechtspersoon. Zij begrijpen welke rol statuten en reglementen
vervullen binnen de organisatie van de rechtspersoon en hoe zij
functioneren in het bepalen van de verhouding tussen de rechtspersoon en
degenen die deel uitmaken van zijn organisatie. Voorts hebben studenten
na het volgen van de cursus inzicht in de verschillende complexe
structuren waarin de verschillende rechtspersonen met elkaar kunnen zijn
verbonden en in rechtsfiguren als omzetting, fusie en splitsing mede in
grensoverschrijdend perspectief. Ten slotte kunnen studenten reflecteren
op het eigen leerproces en het eigen leerproces sturen en
plannen.
Eindtermen: 1, 6-10, 15-16

Course Content

Vereniging, coöperatie en stichting: oprichting, kenmerken,
winstuitkeringsverbod,
ledenverbod stichting
Bijzonderheden vertegenwoordiging (UMF)
Goede doelen (ANBI/SBBI)
Juridische aspecten lidmaatschap en aangeslotenen
Stem, stemrecht en besluitvorming
Bestuur
Intern toezicht/governance/bestuursmodellen
Extern toezicht/zelfregulering
Complexe organisaties
Herstructurering: (grensoverschrijdende) omzetting, fusie en splitsing

Teaching Methods

Er zijn iedere week vier contacturen, interactieve hoorcolleges worden
afgewisseld met werkgroepen. Voor toegang tot de werkgroepen moet de
opdrachten zoals die op Canvas wordt geplaatst worden uitgewerkt.

Method of Assessment

De leerdoelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen bestaande
uit open vragen.

Literature

Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, cooperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij, zevende druk, Deventer: Wolters Kluwer
2019. Aanvullende literatuur en
jurisprudentie wordt vermeld op Canvas.

Target Audience

Behalve voor studenten notarieel recht, staat het vak ook open voor
studenten rechtsgeleerdheid die het als (gebonden) keuzevak volgen en
contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Additional Information

Contactpersoon is mr. C.H.C. Overes.

De afgestudeerde master beschikt over voldoende kennis en vaardigheden
om: Toegelaten te worden tot het traject leidend tot de promotie;
Toegelaten te worden tot post-initiële masters op (inter)nationaal
niveau; Op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie
bij de overheid, de dienstverlening of het bedrijfsleven; Toegelaten te
worden tot relevante
postinitiële opleidingen, waaronder die van het notariaat (voldoet aan
artikel 6 lid 3 NW en de vereisten gesteld in het Besluit
beroepsvereisten kandiaat-notaris, Stb. 1999, 228)

General Information

Course Code R_Ver.sticht
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. C.H.C. Overes
Examiner mr. C.H.C. Overes
Teaching Staff mr. C.H.C. Overes
prof. mr. W.J.M. van Veen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: