Comprehensive Property Law A

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak heeft tot doel het verkrijgen van een grondige kennis van en
inzicht in de leerstukken rond eigendom en de beperkte genotsrechten, in
het bijzonder de rechten en beperkingen met betrekking tot
registergoederen. Meer bepaald kan de student na het met succes afronden
van het vak, een concrete casus analyseren en op basis van de relevante
feiten een gemotiveerd en beredeneerd toepassing geven van de
toepasselijke rechtsregels. Door middel van reflectie op de
rechtspraktijk, draagt het vak bij aan het besef dat het recht zich
ontwikkelt en manifesteert binnen een maatschappelijke context. Tevens
leert de student een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de
geldende regelgeving, rechtspraak en de literatuur. Het schrijven van
het paper, op een niveau dat van een tweedejaars bachelorstudent
verwacht mag worden, draagt bij aan het ontwikkelen van academische
vaardigheden: het verzamelen en selecteren van bronnen; het lezen,
begrijpen en analyseren van de verkregen informatie, het opzetten van
een juridische argumentatie, en het schriftelijk presenteren en
structureren van dit juridisch betoog in correct en helder Nederlands.

Course Content

In Verbreding goedererenrecht A staan verschillende rechtsfiguren
centraal die in de rechtspraktijk worden gebruikt bij het
goederenrechtelijk reguleren van het gebruik van onroerend goed.
Behandeld worden de volgende onderwerpen: eigendom (inclusief het
burenrecht), gemeenschap, en de genotsrechten vruchtgebruik,
erfdienstbaarheden (inclusief de verschillen en overeenkomsten met
kwalitatieve verplichtingen en het kettingbeding), erfpacht en opstal.
In het bijzonder worden deze rechtsfiguren behandeld in relatie tot de
notariële (vastgoed)praktijk.
Law in Action: In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld,
maar een maatschappelijk probleem. De maatschappelijke relevantie van de
verschillende rechtsfiguren wordt inzichtelijk gemaakt, waarbij waar
mogelijk gebruik wordt gemaakt van inzichten uit andere disciplines.
Relevant is bijvoorbeeld de rechtseconomische rechtvaardiging voor de
regel dat uitsluitend de beperkte rechten kunnen worden gevestigd die de
wet noemt. Ook kunnen worden genoemd de ontwikkelingen die – mede onder
invloed van economisch onderzoek – hebben plaatsgevonden in de stelsel
van stedelijke erfpacht.

Verplicht onderdeel van het vak is het schrijven van een paper over een
nader op te geven onderwerp binnen het goederenrecht. Daarbij wordt
aangesloten bij een voor de rechtspraktijk en maatschappelijk debat
relevant en actueel onderwerp.

Teaching Methods

Hoorcolleges (7 weken, 2 uur per week) en werkgroepen (5 weken, 3 uur
per week).

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen. Tevens dient een paper over een nader
op te geven onderwerp te worden geschreven en met een voldoende te zijn
beoordeeld.

Literature

Nader op te geven via Canvas.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Additional Information

Met dit vak draagt de opleiding bij aan de eindtermen 1-17 van de
bacheloropleiding Notarieel recht.

Recommended background knowledge

- het vak Inleiding goederenrecht
- het vak Contractenrecht
- het vak Goederenrecht

General Information

Course Code R_VerbrGA
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator W.J.J.G. Speetjens
Examiner W.J.J.G. Speetjens
Teaching Staff prof. mr. H.D. Ploeger
W.J.J.G. Speetjens
prof. mr. F.J. Vonck

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: