Consultancy and Intervention

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Studenten die dit vak hebben afgerond hebben kennis van recente
theorieën en ontwikkelingen op het gebied van Consultancy en organisatie
verandering en kunnen deze kennis vertalen naar de bedrijfsvoering van
verschillende soorten organisaties. Zij ontwikkelen een kritische
houding ten aanzien van wetenschappelijke literatuur en tendensen op het
gebied van Consultancy en Interventie. Zij leren onderzoeksbevindingen
op dit
terrein te beoordelen en daarover schriftelijk en mondeling te
rapporteren.


Studenten die dit vak hebben afgerond...
…hebben kennis over organisatieverandering en consultancy;
…hebben voldoende inzicht om de organisatieverandering en consultancy
met elkaar in verband te
brengen;
...kunnen kennis over recente academische en praktische kennis van
organisatieverandering
toepassen in een praktijksituatie;
...kunnen recente academische en praktische kennis van
organisatieverandering en consultancy
kritisch evalueren.
...kunnen schriftelijk en in eigen woorden rapporteren over een
kritische evaluatie van recente
academische en praktische kennis van organisatieverandering en
consultancy.
…kunnen een praktisch advies formuleren op basis van een kritische
evaluatie en rapportage op het
gebied van organisatieverandering en consultancy.

Course Content

Capita Selecta Organisatieontwikkeling en Interventie: “Consultancy &
Interventie”.
Al langer is er in de organisatiewetenschap aandacht voor consultancy in
en van organisaties, maar recent zien we nieuwe ontwikkelingen in de rol
en taakopvatting van consultants. Een consultant is een professional die
zijn of haar expertise in dienst stelt van anderen en als externe partij
deskundig advies geven op gebieden waar een derde partij een deel
expertise mist. Als gevolg van recente ontwikkelingen, waarbij nieuwe
kaders en afbakeningen ontstaan zal het begrip ‘professional’ opnieuw
gedefinieerd moeten worden. We richten ons op consultancy in
verschillende sectoren. Op basis van gast-, hoor- en werkcolleges
begeleiden we de studenten bij het schrijven van een individueel paper.

Teaching Methods

Elke week zijn er hoorcolleges (4 of 2 uur per week) en werkcolleges (2
uur per week), en eventueel nog gastcolleges. Aanwezigheid is verplicht.

Method of Assessment

Groepsopdrachten, een deeltentamen en een Individueel werkstuk

Entry Requirements

Deelname aan Organization Sciences

Literature

Joe O'Mahoney and Calvert Markham (2013) Management Consultancy Second
Edition

Target Audience

Master studenten BCO

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Recommended background knowledge

Communicatie en Identiteit

General Information

Course Code S_CEI
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J.C. Teelken
Examiner dr. J.C. Teelken
Teaching Staff dr. Y.T.A. Taminiau
Y.E. Dudink MSc
dr. A.T.M. van Nistelrooij
dr. J.C. Teelken
S. Kamphuis MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.