Minor's Tutorial in Public Administration

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De Minorwerkgroep Bestuurswetenschap gaat over de vraag in hoeverre de
werkelijkheid door middel van beleid te sturen is. Bestudeerd worden
bestuurskundige, sociologische, filosofische, psychologische en
economische perspectieven op maakbaarheid, effectiviteit en onbedoelde
gevolgen. Het centrale leerdoel van dit vak is dat studenten na het
volgen ervan een kritischer en meer alerte houding ten aanzien van de te
verwachten effecten van beleid hebben en deze houding kunnen vertalen in
een kritische reflectie op wat beleid vermag en in een kritische
evaluatie van concrete beleidscases.

Dit leerdoel wordt gespecificeerd in de volgende subdoelen:
1) studenten kunnen de hardnekkigheid van veel beleidsproblematiek
vanuit verschillende invalshoeken verklaren;
2) zij zijn alert op onbedoelde gevolgen van beleid en kunnen
mechanismen daarachter herkennen en benoemen;
3) zij kunnen kritisch reflecteren op de begrensde mogelijkheden van
beleid en van deze reflectie verslag doen in een overtuigend
beargumenteerd en goed geschreven academisch essay;
4) zij kunnen bedoelde en onbedoelde gevolgen van beleid in een
concrete
beleidscasus ex post signaleren, analyseren en verklaren en hiervan
verslag doen in een goed gestructureerd evaluatierapport.

Course Content

Beleid heeft vaak niet de uitwerking die beleidsmakers voor ogen hebben.
Er kunnen onbedoelde negatieve en positieve uitkomsten zijn en soms
heeft beleid sowieso geen effect. Daarnaast is het resultaat van beleid
over het algemeen tijdelijk en kunnen beoogde effecten op den duur
omslaan in tegengestelde effecten en andersom.

Over de onbedoelde gevolgen van beleid is veel geschreven. De literatuur
geeft handvatten om deze te verklaren en erop te anticiperen. Dat is van
belang voor studenten die zich voorbereiden op een toekomst als
beleidsmaker of –onderzoeker, of op een andere manier betrokken zullen
zijn bij beleid.

Maar voor het (leren) omgaan met de onbedoelde gevolgen van beleid, is
het niet toereikend om uitsluitend deze literatuur te bestuderen. In de
afgelopen jaren is er een uitgebreide literatuur ontstaan over de
hardnekkigheid en onoplosbaarheid van beleidsproblemen. Deze
literatuurstroom geeft argumenten om de verwachtingen ten aanzien van de
effecten van beleid, of beter, van de maakbaarheid van de samenleving,
aanzienlijk terug te schroeven.

In het vak Minorwerkgroep Bestuurswetenschap gaan we, aan de hand van de
literatuur en concrete cases, met beide perspectieven aan de slag. We
bespreken literatuur over concrete en specifieke verklaringen waarom
bepaalde beleidsinterventies al dan niet de gewenste effecten sorteren,
en literatuur waarin de beperkte effectiviteit en onbedoelde effecten
van veel beleid op een meer fundamenteel en theoretisch niveau verklaard
worden. Daarnaast kijken we op casusniveau naar oorzaken van bedoelde en
onbedoelde gevolgen van een specifieke beleidsmaatregel, en we zetten
deze af tegen de vraag of de verwachtingen over de effectiviteit van het
beleid wel realistisch zijn geweest, gegeven de beschikbare kennis én
gegeven de grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving.

Dit vak hangt op verschillende manieren samen met de andere vakken van
de minor. De vraag naar de stuurbaarheid van de werkelijkheid klinkt
bijvoorbeeld ook door in de vakken Kernthema's bestuurs- en
organisatiewetenschap en Public management. In
de Minorwerkgroep besteden we ook aandacht aan de implicaties van de
mensvisie die uitgangspunt van beleid vormt: wordt een rationeel
handelende homo economicus verondersteld, of wordt rekening gehouden met
de bevindingen van de psychologie en gedragseconomie over veelgemaakte
denkfouten en heuristics? Hier heeft de Minorwerkgroep raakvlakken met
het vak Economie, markt en overheid.

Teaching Methods

Werkgroepen van 2 uur. Aanwezigheid is verplicht.
De literatuur wordt voorafgaande aan de bijeenkomsten actief verwerkt
via diverse schrijfopdrachten, uitmondend in de individuele
schrijfopdracht die deeltoets 1 vormt. Dit bevordert het leereffect en
de academische schrijfvaardigheid. Daarnaast wordt de opgedane kennis in
praktijk gebracht door het uitvoeren van een ex post evaluatie van de
effecten (bedoeld en onbedoeld, positief en negatief) van een concrete
beleidsmaatregel. Deze opdracht wordt in kleine groepjes uitgevoerd, het
evaluatieverslag vormt deeltoets 2.

Method of Assessment

Individuele schrijfopdracht (deeltoets 1); evaluatieverslag in kleine
groepjes (deeltoets 2)

Entry Requirements

Deelname aan Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Public
Management

Literature

Diverse artikelen en boekhoofdstukken. Wordt via Canvas bekendgemaakt.
Er hoeft geen boek te worden aangeschaft.

Target Audience

Minorstudenten Bestuurswetenschap

General Information

Course Code S_MWGB
Credits 6 EC
Period P1+2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator R.L. Koetsier MA MSc.
Examiner R.L. Koetsier MA MSc.
Teaching Staff R.L. Koetsier MA MSc.

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group
Target audiences

This course is also available as: