Professional Skills Sociology 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In het tweede jaar van de studie zijn de cursussen in perioden 3 en 6
gericht op
het aanleren van professionele vaardigheden: vaardigheden die je later
in een beroepspraktijk als afgestudeerd socioloog nodig zal hebben. In
"Professionele vaardigheden 2" leer je hoe je een overheid -of andere
organisatie- op basis van jouw sociologische kennis kunt adviseren over
mogelijke scenario's van hedendaagse ontwikkelingen.

Leerdoelen:

Kennis en inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de implicaties van sociaal-wetenschappelijke theorie en empirische
kennis voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in sociale ongelijkheid
en sociale cohesie

Toepassing. De student(e) in staat om:
(2) sociaal-wetenschappelijk theorievorming over mondialisering,
informatisering of diversiteit vertalen in scenario's voor beleid dat
betrekking heeft op sociale ongelijkheid en sociale cohesie.

Communicatie. De student(e) bezit:
(3) de vaardigheden om sociaal-wetenschappelijke theorievorming
inzichtelijk en bruikbaar te maken voor professionals in het
beroepsveld;
(4) de competentie om een scenariostudie te schrijven;
(5) de competentie om de inhoud van een toekomstscenario op aansprekende
wijze aan de doelgroep presenteren.

Leervaardigheden. De student bezit:
(6) de vaardigheid om op constructieve en efficiënte wijze te kunnen
samenwerking in groepsverband.

Course Content

Studenten bereiden in kleine groepjes een zogeheten
omgevingsscenario voor. Elk groepje vertegenwoordigt een
maatschappelijke actor die een rol speelt in beleid dat betrekking heeft
op sociale ongelijkheid of sociale cohesie, bijvoorbeeld een lokale
overheid, een actiegroep of bond, een onderwijsinstelling of een sociale
ondernemer. De groepjes worden gevormd op basis van de gekozen thema’s
binnen SS4S. Elk groepje krijgt een actor die past bij het gekozen
thema.

Het scenario vereist dat studenten zich verdiepen in de rol en
doelstellingen van de betreffende actor; in ontwikkelingen voor de
toekomst die relevant zijn voor die actor; in de mogelijke gevolgen van
die ontwikkelingen voor de actor en in mogelijke strategieën die de
actor kan volgen in het licht van die gevolgen. Hiervoor doen studenten
literatuuronderzoek en zoeken zij informatie bij sleutel-personen.

Naast de kennis over scenario-onderzoek en de inhoudelijke
ontwikkeling van scenario’s, is er een presentatie van uitkomsten aan de
actor en aan medestudenten. De uitkomsten van het onderzoek worden
gepresenteerd op een aansprekende wijze die bijdraagt aan het doel van
het onderzoek voor de actor. Hier wordt gedurende de cursus ook aan
gewerkt.

Teaching Methods

Hoorcollege en werkgroepen.
Let op: voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht

Method of Assessment

Voorbereidende opdrachten, eindverslag en presentatie.

Entry Requirements

NNB

Literature

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS)

Target Audience

Tweedejaars studenten in de bachelor Sociologie.

Additional Information

Let op: deze cursus start al in periode 4 met tweewekelijkse
bijeenkomsten, en wordt afgerond in een intensievere periode 6.

Recommended background knowledge

Afronding van alle 1e jaars bachelorvakken. Daarnaast wordt
verondersteld dat de student(e) tegelijkertijd actief deelneemt aan de
cursussen in het facultaire programma "Social Sciences for Society"
(Globalization, Diversity of Networks).

General Information

Course Code S_PVS2
Credits 6 EC
Period P4+5+6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator drs. J.A. Pach
Examiner drs. J.A. Pach
Teaching Staff drs. J.A. Pach

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture