Science for Impact 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na een succesvolle afronding van deze cursus, verwachten wij dat
studenten in staat zijn om:
• Een probleem van een externe maatschappelijke stakeholder met behulp
van communicatiewetenschappelijke theorieën te duiden;
• Een empirisch praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te
voeren, gericht op het vinden van oplossingen voor het probleem van de
stakeholder;
• Op basis van de onderzoeksresultaten een advies te geven m.b.t. het
probleem van de stakeholder waardoor het doel van de opdrachtgever
(beter) gerealiseerd kan worden;
• Onderzoeksresultaten en adviezen zowel mondeling als schriftelijk te
verwoorden voor zowel een wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk
publiek.

Course Content

Bij Science for Impact 2 gaat het om het in kleine groepen uitvoeren,
rapporteren en presenteren van een praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek voor een externe maatschappelijke stakeholder dat in P2 bij
het vak Science for Impact 1 is ontworpen. Studenten werken in grote
zelfstandigheid, maar onder coördinatie van docenten, aan een onderzoek
dat wordt afgerond met een onderzoeks- en adviesrapport en een
presentatie. Voorwaarden voor het onderzoek zijn dat het a) antwoord
geeft op een vraag met maatschappelijke of organisatorische relevantie
(de stakeholders liggen primair buiten de academie), b) een kwantitatief
empirische component kent, en c) in de vorm van een eindproduct
gepresenteerd moet worden aan de stakeholder. Studenten worden dus
uitgedaagd om de opgedane wetenschappelijke kennis en vaardigheden aan
te wenden om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een probleem
of vraagstuk van een externe maatschappelijke stakeholder.

Teaching Methods

Bijeenkomsten projectgroep.

Method of Assessment

Individuele participatie, inzet en taakvervulling; kwaliteit onderzoek
en rapportage; impact voor stakeholder.

Entry Requirements

Deelname aan Science for Impact 1

Literature

Buunk, A. P. & Veen, P. (1995). Sociale psychologie & praktijkproblemen:
Van probleem naar oplossing. Bohn Stafleu van Loghum: Houten. ISBN
978-90-313-1765-3
Wetenschappelijke artikelen (afhankelijk van het project).

Target Audience

Masterstudenten Communicatiewetenschap

Custom Course Registration

De studenten werken in kleine groepen, deze groepen worden ingedeeld tijdens Science for Impact 1.

Recommended background knowledge

Kennis over methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek,
kwantitatieve onderzoeksmethoden (Bachelor niveau), en over het opzetten
van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (Science for Impact 1).

General Information

Course Code S_SI2
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. C.J. Beukeboom
Examiner dr. C.J. Beukeboom
Teaching Staff drs. C.H.J. Vaneker
drs. M.C. van der Bom
dr. C.J. Beukeboom
dr. I.E. Vermeulen
dr. J.W. Ouwerkerk
dr. A.P.M. Krouwel

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture