Sociological Theory 2: Sociology of Late Modernity

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus is een vervolg op Sociologische Theorie 1: Moderne
Samenlevingen. Doel van de cursus is de student vertrouwd te maken met
de uitdagingen die de voornaamste hedendaagse sociale
veranderingsprocessen met zich mee brengen.
Centraal in dit vak staan drie belangrijke ontwikkelingen:
mondialisering, individualisering en digitalisering. Deze ontwikkelingen
hebben volgens hedendaagse sociologische inzichten belangrijke
implicaties voor de drie hoofdvragen van de sociologie (ongelijkheid,
cohesie en rationalisering). Aan de hand van de belangrijkste
sociologische denkers en stromingen krijgt de student kennis van en
inzicht in de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen voor de
samenleving.
Samen met de vakken Sociologische Theorie 1: Moderne samenlevingen en
Sociale ongelijkheid in de 21e eeuw vormt Sociologische Theorie 2:
Sociologie van de laatmoderne samenleving de basis van de sociologische
theorievorming. In de inhoudelijke vakken hierna zal de kennis worden
verdiept door meer thematisch in te zoomen op hedendaagse
maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen:

Kennis en Inzicht. Studenten hebben kennis van en inzicht in:
(1) de verandering van moderne naar zogenoemde laatmoderne
samenlevingen, en de ontwikkeling van de sociologie als reactie daarop;
(2) de belangrijkste laatmoderne sociale veranderingsprocessen en de
betekenis daarvan voor de hoofdvragen van de sociologie;
(3) de concepten en theorieën van de belangrijkste denkers van de
laatmoderne sociologie.

Toepassing van kennis en inzicht. Studenten zijn in staat om:
(4) de geleerde sociologische concepten en theorieën toe te passen in
een kritische analyse van een hedendaags vraagstuk of ontwikkeling en
weten deze in een wetenschappelijk betoog over te brengen;
(5) kritisch te reflecteren op hun eigen positionering in relatie tot
hedendaagse vraagstukken en wetenschappelijke theorieën.

Oordeelsvorming. Studenten geven blijk van:
(6) een kritische houding, dat wil zeggen het vermogen tot normatieve
reflectie op (de dilemma’s van) hedendaagse sociale vraagstukken;
(7) het vermogen om gangbare veronderstellingen in de samenleving ter
discussie te stellen en op een gewogen manier te beoordelen.

Communicatie Studenten bezitten:
(8) schrijfvaardigheden: Studenten kunnen een volwaardig academisch
paper schrijven over een sociologisch leerstuk;
(9) presentatievaardigheden: Studenten zijn in staat om met elkaar een
sociologisch vraagstuk te bediscussiëren en hun analyse te presenteren.

Leervaardigheden. Studenten bezitten:
(10) de competenties om snel en efficiënt de voor een bepaald probleem
relevante informatie te verzamelen en te beoordelen;
(11) de competentie te kunnen samenwerken met medestudenten.

Course Content

Sociologie van de laatmoderniteit bouwt verder op de inzichten van de
sociologie van de moderniteit. Volgens sociologen van de 21ste eeuw zijn
fluïditeit, mobiliteit en fragmentatie de meest prominente kenmerken van
deze tijd. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee
wat betreft een aantal centrale thema’s binnen de sociologie.

Aan de hand van de inzichten van sociologen als Zygmunt Bauman, Ulrich
Beck, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Arlie Hochschild, Patricia Hill
Collins en Saskia Sassen beoogt dit vak verdieping te
geven in een aantal van de sociologische kernthema’s: identiteit en
ontworteling, diversiteit en polarisatie, individualisme en democratie,
mobiliteit en grenzen. Door intensieve colleges leren de studenten
abstracte theoretische discussies te koppelen aan hedendaagse
ontwikkelingen en uitdagingen.

Het vak is een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de
werkgroepen wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen
waarbij studenten in subgroepen een thema uitwerken binnen de behandelde
stof en vinden er groepsdiscussies plaats. De toetsing bestaat uit
individuele opdrachten, groepsopdrachten tijdens de werkgroep en een
schriftelijk
tentamen.

Teaching Methods

Hoorcollege en werkcollege

Method of Assessment

Tentamen en groepsopdracht.

Literature

Wordt later via Canvas bekend gemaakt.

Target Audience

Eerstejaars studenten in de Bachelor Sociologie; studenten in de Minor
Sociologie.

Recommended background knowledge

Actieve deelname aan "Sociologische Theorie 1: Moderne Samenlevingen".

General Information

Course Code S_ST2SLS
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator drs. J.A. Pach
Examiner drs. J.A. Pach
Teaching Staff prof. dr. H. Ghorashi
T.R. Fiorito
drs. J.A. Pach

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group, Practical
Target audiences

This course is also available as: