Portfolio

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I: a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(4), k(4),
l(4)
II: a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4)
III: a(4), b(4), c(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Course Content

De student legt de voortgang in zijn professionele ontwikkeling op de 7
competentie-domeinen van de tandarts algemeen practicus vast in zijn
portfolio. Hij/zij doet dit middels schriftelijke reflectieverslagen en
verslagen van de bespreking over zijn ontwikkeling met de docent. De
student doet verslag in het portfolio van de verleende zorg binnen de
LAG, van de casuspresentaties, van de maandelijkse voortgangsgesprekken,
van de 360° feedback met behulp van Korte Klinische Beoordelingen.

Ernstige overschrijdingen van professioneel gedrag zowel binnen als
buiten de kliniek kunnen als incident gemeld worden bij de Commissie
Professioneel Gedrag (CPG). Doorgaans zal dit gebeuren via tussenkomst
van een blok- of lijncoördinator. In samenspraak met de student en de
melder zal de CPG een traject opstellen om de overschrijding te
corrigeren. De melding wordt teniet gedaan indien het corrigerende
traject afgelegd is naar tevredenheid van de student, de melder en de
CPG.

De invulling en verantwoording van de Vrije studieruimte
(extracurriculaire activiteiten) worden vastgelegd en bij voltooiing ter
goedkeuring voorgelegd aan de coördinator. Tijdens Master 3 moet de
student ten minste 100 studielasturen besteden aan extracurriculaire
activiteiten. Dit kunnen allerlei activiteiten zijn op academisch leer-,
werk-, of denkniveau zoals een student-assistentschap om zich te
verdiepen in bepaalde aspecten van de tandheelkunde, een studieonderdeel
volgen bij een andere faculteit, een voordracht houden bij een
wetenschappelijke bijeenkomst, congresbezoek, etc. Binnen 1 maand na
aanvang van Master 3 moet de student zijn plannen ter goedkeuring
voorleggen aan de blokcoördinator. Dit plan beschrijft ten minste de
inhoud en het aantal geplande uren van de activiteiten en de wijze
waarop uitvoering ervan getoetst wordt. Aan het eind van Master 3 moet
de student bewijs leveren dat hij de vrije studieruimte conform het
ingediende plan heeft uitgevoerd en een reflectieverslag inleveren
waarin hij/zij beschrijft wat hij geleerd heeft tijdens deze
activiteiten.

Daarnaast maakt de Overalltoets (OAT) deel uit van deze lijn. De student
krijgt in de OAT een aantal (voornamelijk meerkeuze)vragen voorgelegd
die beogen het vermogen van de student te toetsen om adequaat een
verbinding te leggen tussen (de oorzaken en/of gevolgen van) een
klinische situatie of een klinisch probleem en de onderliggende theorie.
De vragen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op casuïstiek. Het jaarlijks
maken van de OAT beoogt daarnaast een stimulans te leveren om dit soort
vragen te stellen en te beantwoorden tijdens het klinisch onderwijs.
Vragen voor de OAT en de onderbouwing daarvan kunnen ook door studenten
zelf worden ontwikkeld en aangeleverd. Het jaarlijks maken van de OAT
levert de student daarnaast inzicht in de studievoortgang, gerelateerd
aan die van de medestudenten uit hetzelfde studiejaar en de overige
studiejaren.

In Master 3 moet de OAT worden afgelegd met een resultaat dat hoger is
dan het langjarig gemiddelde van Ma1.

Teaching Methods

Schriftelijke verslaglegging, individuele bespreking, plenaire
bespreking, zelfstudie.

Method of Assessment

De lijn professionaliteit en portfolio wordt afgesloten aan het einde
van Master 3 wanneer aan de hand van het portfolio blijkt dat:
- Het portfolio volledig is ingevuld.
- De invulling en verantwoording (reflectie) van de vrije studieruimte
(extracurriculaire activiteiten) is goedgekeurd
- De OAT met een voldoende resultaat is afgerond: de student heeft in de
Masteropleiding 3x aan OAT deelgenomen met een voldoende resultaat.
- Er geen meldingen Professioneel Gedrag openstaan.

Literature

Handleiding portfolio: https://www.acta.nl/portfolio

Target Audience

Master 3 studenten

Additional Information

Aandachtspunten en beoordelingsformulieren aangaande Professioneel
Gedrag zijn op Canvas te vinden. Informatie en handleidingen rondom het
portfolio zijn ook in de betreffende Canvascursus te
vinden.

Ernstige overschrijdingen van professioneel gedrag zowel binnen als
buiten de kliniek kunnen als incident gemeld worden bij de Commissie
Professioneel Gedrag (CPG). In samenspraak met de student en de melder
zal de CPG een traject opstellen om de overschrijding te corrigeren. De
melding wordt teniet gedaan indien het corrigerende traject afgelegd is
naar tevredenheid van de student, de melder en de CPG.

Uitvoering incidentmelding PG
- Indien een docent voornemens is om een incident PG te melden dan vult
hij het daartoe bestemde formulier in. Dit formulier wordt mede
ondertekend door de blok- of lijncoördinator en wordt door de
coördinator ingeleverd bij de CPG.
- De commissie PG stelt de student en de coördinator van de Lijn
Professionaliteit en Portfolio schriftelijk op de hoogte en nodigt de
student uit voor een gesprek.
- De commissie PG voert een gesprek met de docent die het incident PG
heeft gemeld.
- In samenspraak met de student en de melder zal de CPG een
verbetertraject opstellen, inhoudende een periode waarin, alsook een
wijze waarop, de student kan laten zien over voldoende PG te beschikken
om alsnog een voldoende eindoordeel PG te behalen. Het verbetertraject
kan onder andere bestaan uit het volgen van remedial teaching of een
doorverwijzing naar externe hulpverlening. De melding wordt teniet
gedaan als het verbetertraject is afgelegd naar tevredenheid van de
student, de melder en de CPG. De voldoende beoordeling voor PG wordt
gemeld bij de coördinator van de Lijn Professionaliteit en Portfolio.
- Aan het eind van Master 1, 2 en 3 gaat de coördinator van de lijn
Professionaliteit en Portfolio na of er meldingen PG open staan.
- Als de CPG van mening is dat het gedrag van de student dusdanig
ernstig is dat het belang van de patiënt, de beroepsgroep of ACTA in het
geding is, dan wordt dit per ommegaande schriftelijk aan de
Examencommissie doorgegeven. In een dergelijk uitzonderlijk geval kan
aan het College van Bestuur worden voorgesteld de inschrijving van de
student definitief te beëindigen.

Uitvoerend coördinator portfolio: T. M. Monsma
Uitvoerend coördinator OAT: H.P. Wiegman
Uitvoerend coördinator PG: G.J.C.M. Martens

Mailadres met betrekking tot de Vrije Studieruimte:
Ma3.Vrije.Studieruimte@acta.nl

Gedetailleerde informatie over de Overalltoets is te vinden in de
Canvascursus ‘Overalltoets 2019-2020’.

General Information

Course Code T_M3PROFPORT
Credits 5 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. R.C. Gorter
Examiner dr. R.C. Gorter
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself