Bachelor Project Pharmacochemistry - Synthetic Bio-Organic Chemistry

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische Wetenschappen, kan toepassen in een Synthetic Bio-Organic
Chemistry project binnen de divisie Organische Chemie.

Course Content

In dit bachelorproject krijgen studenten de kans om onderzoek te
verrichten met moderne synthese technieken om moleculen te maken, te
isoleren en te karakteriseren.
Organische chemie (theorie en toepassing) spelen hierin een sleutelrol.
In de synthese laboratoria van Orru/Ruijter wordt gebruik gemaakt van de
modernste
synthese-technologieën, waaronder parallelle chemie, geautomatiseerde
labreactors, microwave chemistry en geautomatiseerde
kolomchromatografie, om interessante moleculen te synthetiseren en te
analyseren met een diverse reeks geavanceerde technieken (waaronder
LC-MS, 1H-NMR, 13C-NMR en 2D NMR).

Ontwikkeling van efficiënte synthese-methoden voor het maken van
biologisch relevante moleculen. De synthetische toolbox die ons in staat
stelt om kleine moleculen maken voor drug discovery is nooit ‘af’, maar
continu in ontwikkeling. Bij Synthetic Bio-Organic Chemistry worden
nieuwe, efficiënte synthese-methoden ontwikkeld voor het maken van
‘drug-like’ verbindingen. Uitgaande van een gedegen theoretische kennis
van de organische chemie worden zowel nieuwe multi-component- en
cascadereacties (waarbij in één stap meerdere nieuwe covalente bindingen
gevormd worden) als nieuwe omzettingen m.b.v. bio-, organo- of
overgangsmetaalkatalyse gerealiseerd. Bij zulke reacties zijn er vaak
meerdere uitkomsten mogelijk, en m.b.v. geavanceerde spectroscopische
methoden worden alle producten gekarakteriseerd, waarna de reactie
geoptimaliseerd kan worden naar een specifiek product. Na het bepalen
van de ideale omstandigheden van een nieuw ontwikkelde reactie wordt het
toepassingsgebied (de scope) bepaald, waarbij de moleculaire diversiteit
leidend is voor de keuze van de producten. Tenslotte wordt gezocht naar
een interessante toepassing van de nieuwe reactie om de toepasbaarheid
te onderstrepen.

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak).

Teaching Methods

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(practicum), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de afdeling. Samenwerking zal belangrijk zijn,
maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het
schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Method of Assessment

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Entry Requirements

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literature

Er wordt uigebreid aandacht besteed aan het inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Target Audience

3F

Additional Information

Voor inhoudelijke informatie neem contact op met Dr. Eelco Ruijter
(e.ruijter@vu.nl)

Custom Course Registration

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

General Information

Course Code XB_430621
Credits 18 EC
Period P2+3, P5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. D.J. Scholten
Examiner dr. E. Ruijter
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: